1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADE S EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA .

La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podrà ser inferior a 37,5 hores de trebal
l efectiu de promig en còmput anual.
La mateixa disposició estableix que les jornades especials hauran d’experimentar els canvis que foren necessaris per adequar-se a la mod ificació general de la jornada ordinària i que aquestes modificacions no suposaran, en cap cas cap increment retributiu.
A través de la negociació col·lectiva, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert que la seva jornada ordinària és de 1498 hores, que es correspon a un promig de 35 hores setmanals, sent la jornada laboral per a la majoria de persones que hi treballen.
En aquest sentit, l’apartat segon de la DA 71a estableix que totes les previsions en matèria de jornada i horaris  contingudes en els Acords, Pactes i convenis vigents queden suspesos en allò que contradiguin a la jornada setmanal que es determina.
El RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix al seu Títol I una sèrie de mesures de reordenació i racionalització de les Administracions Públiques, entre les quals es troben:
La supressió de la paga extraordinària del mes de desembre a totes les persones empleades al sector públic; la  retallada de permisos i vacances a través de la modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; la modificació del règim de prestacions econòmiques en cas de baixa per malaltia comú de les persones empleades al sector públic i la reducció de crèdits i permisos sindicals.
Atès el document elaborat per la Direcció General de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre els criteris per a l’aplicació del títol i del real decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, en el àmbit de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
Atès la nota informativa relativa a l’aplicació per les entitats locals del que es recull als articles 2 del reial decreto-llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per al present exercici que ha emés la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en la què es comunica diverses obligacions respecte a les retribucions del personal al servei del sector públic.
Atès l’escrit de la Defensora del Pueblo de data 15 d’octubre de 2012 adreçat al Secretari d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el que recomana al govern que s’interpretin les previsions del Reial Decret-Llei 20/2012 pel que fa a la supressió de la paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, d’acord amb la doctrina constitucional, restringint la seva aplicació a la quantia no meritada de la mateixa referida al moment en el que es va publicar la mesura.
Atès l’informe emès per l’Interventor General de l’Ajuntament en data 24 d’octubre de 2012 que diu que sobre  l’abonament de la part merit ada de les pagues extraordinàries i davant de la manca d’un pronunciament exprés al res pecte per part del Tribunal Constitucional es considera que en virtut del títol I del Preàmbul en relació amb l’article 2 del RDL 20/2012, en relació amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal procedir a la supressió de la paga en la seva integritat.
Aquesta sèrie de mesures imposades per l’Estat, vulneren obertament l’autonomia local consagrada a la nostra Constitució i a la Carta Europea d’Autonomia Local, en tractar-se de mesures que difícilment tenen encaix als preceptes constitucionals invocats, d’acord amb el dictàmen del Consell de Garanties Estatutàries emès el dia 22 d’agost de 2012.

Primer.-
REBUTJAR les mesures adoptades pel Govern de l'Estat en matèria d’ocupació pública i que afecten als treballadors i treballadores de l'administració local.
Segon.-
SEGUIR NEGOCIANT amb la representació sindical, com s'està fent fins ara, l'aplicació de les mesures en matèria d’ocupació pública que es recullen a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 i el RD20/2012, de 13 de juliol, tenint en compte el compliment de la legalitat vigent, i intentant minimitzar l'impacte sobre la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors i treballadores municipals.
Tercer.-
DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per evitar la ingerència de l'administració de l'Estat i de l'autonòmica en la potestad d'autoorganització de l'administració local i que s 'aprofundeixi en la recerca de fòrmules per evitar que la funció pública continuï veient-se agreujada.
Quart.-
DEMANAR al Ministeri d’Hisenda que accepti la recomanació de la Defensora del Pueblo i dicti les instruccions oportunes per tal que es pugui fer efectiu el pagament d’aquest percentatge de la paga extra de Nadal, degudament meritada i que és anterior a l’entrada en vigor de Decret 20/2012
Cinquè.-
DONAR COMPTE de la renúncia al cobrament de la paga extraordinària de desembre en el mateix percentatge que tampoc cobrar an els empleats públics d’aquesta corporació, presentada al Servei d’Organització i RRHH de tots els i les  treballadores municipals amb càrrecs directius i personal eventual.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!