1
1
Vota!

12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa de recolzament a les demandes de la Llei d'habitatge de la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge (PAH) per fer front a l'emergència habitacional.

 Atès el drama dels desnonaments arran de la crisis dels sistema capitalista de 2008 és una trista realitat a l’estat i a Catalunya, i el nostre municipi no està lliure d’aquesta problemàtica social.
Atès que a Les Franqueses del Vallès la banca posseeix més de 100 habitatges buits provinents d’execucions de procediments hipotecaris segons les darreres dades facilitades per la Generalitat de Catalunya.
Atès que aquest ple municipal ha aprovat nombroses declaracions solidaries i en defensa del dret a l’habitatge.
Atès que la PAH ha fet entrega per escrit al govern del municipi les seves demandes el passat dia 29 de març de 2017, demanat el recolzament de les mateixes per part del ajuntament.
Per tot això, el grup municipal ILFC-E demana al ple de Les Franqueses del Vallès aprovar els següents
ACORDS:
1. Defensar públicament la Llei d’Habitatge de la PAH amb les seves corresponents 5 demandes per fer front a l’emergència habitacional:
La Llei d’Habitatge de la PAH preveu les següents 5 demandes:
1) Dació en pagament retroactiva.
- Mecanisme de segona oportunitat per a concedir la dació en pagament i la condonació del deute.
- Inembargabilitat de l’habitatge habitual dels avaladors.
- Eliminació de les clàusules abusives i compensació econòmica de les mateixes.
2) Lloguer assequible.
- Reforma de la LAU per donar seguretat i estabilitat.
- Ampliació a un mínim de 5 anys i/o fórmules en les que el contracte tan sols es pugui rescindir en casos concrets d’urgència.
- Establir un marc de regulació dels preus, per als col·lectius de màxima vulnerabilitat, que presentin conformitat amb les
pautes exposades a la Llei 24/2015.
3) Stop desnonaments

.- Moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge.
- Obligació de bans i grans tenidors d’habitatge d’oferir el lloguer social a les famílies afectades abans d’executar un
desnonament.
- Ajuts per pagar el lloguer quan el propietari és un petit tenidor.
- Obligatorietat per a l’Administració Pública d’oferir reallotjaments fins i tot davant de casos d’ocupació.
- Assegurar el Dret d’Arrelament en els reallotjaments, prioritzant el mantenir el propi habitatge o oferint-lis un altre
en el mateix municipi i barri.
4) Habitatge social:
- Mobilització d’habitatge buit mitjançant la cessió obligatòria.
- Incrementar el parc públic d’habitatge.
- Lloguers socials que mai poden superar (afegint-hi la despesa de subministraments) el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
5) Subministraments garantits:
- Principi de precaució: garantia de no tallar els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació dels afectats.
- Tarifa social: pagament en funció de la capacitat adquisitiva.
- No assumir els deutes amb recursos públics, obligant a les subministradores a que assumeixin el cost de les famílies que
no puguin pagar.
2. Exigir al Govern de l’estat i a tots els grups parlamentaris de Congrés la introducció i legislació de les propostes recollides en la Llei d’Habitatge de la PAH.
3. Recolzar i facilitat qualsevol recurs necessari per a la legislació i posterior aplicació de la Llei d’Habitatge de la PAH.
4. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la PAH.
5. Informar dels presents acords als mitjans de comunicació municipals.

Resultat del Ple:

F. Jiménez (CIU): Moltes coses ja les estem treballant. Ja vaig donar explicacions dels tràmits que es porten a terme en aquestes situacions. 31 de maig anem a habitatge a parlar d'aquests temes?
AlcaldeF. Colomé (CIU): Llegeix una notícia d'avui, procés participatiu.

Votació:    CIU ILFC PSC (2) ERC CXF PP(0) TOTAL

A favor      X       X         X          X       X            15

Abstenció                                          

En contra          

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!