0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA .

L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur ha provocat un nombre creixent de llars que no tenen cap tipus d’ingressos. A aquest procés, s’ha d’afegir la consolidació de la reducció dels ajuts de protecció social, tal com la prestació per desocupació o les rendes mínimes d’inserció.
Fins ara, totes les mesures adoptades pel Govern s’han dirigit a satisfer les necessitats dels mercats, de les entitats financeres o de les empreses, mentre que el ciutadà ha assistit impotent a retallades de drets i prestacions i a suportar els efectes negatiusd’aquesta crisi.
En efecte, són els serveis socials públics, els que han de garantir, per dret, el suport a les persones que ho necessiten. I redoblar els esforços en situacions crítiques com la que estem travessant. No obstant, en només uns mesos, el Govern ha dut a terme una retallada brutal i indiscriminada amb greus repercussions a l’accés i la qualitat de Ple serveis bàsics com la sanitat, l’educació i les polítiques socials, debilitant encara més la cohesió social del nostre país.
Considerem que és la nostra obligació oferir solucions per evitar que la fractura social que aquesta situació ja ha originat sigui cada dia més gran. Fins i tot la Unió Europea ha advertit al Govern al respecte i, en el punt setè de les Recomanacions sobre el Programa Nacional de Reformes de 2012 d’Espanya, demana que “prengui mesures  específiques per a combatre la pobresa”.
En aquest sentit, és necessari articular mesures que puguin contribuir de manera immediata a pal·liar els efectes que la crisi econò mica té entre les persones més desfavorides i els col·lectius que es troben en una situació de major vulnerabilitat, sobre tot reforçant l’atenció directa a aquestes persones i potenciant els serveis als que la ciutadania acudeix en primer lloc per a obtenir informació i atenció social i laboral.
En efecte, aquesta atenció es realitza majoritàriam ent a través dels serveis socials municipals i de les organitzacions d’acció social del Tercer Sector, ja que són les més properes a aquestes persones i a la realitat en la que viuen. Tant ajuntaments com organitzacions han demostrat al llarg del temps la seva capacitat per arribar a qui més ho necessita i la eficiència del seu treball. Bona prova d’això és que, en els últims mesos, s’han incrementat visiblement la demana d’atenció d’ambdós. Per tant, en un moment com l’actual, tant els municipis com les pròpies ONG necessiten de mésrecursos que els permetin atendre aquesta situació de manera més eficient.
Igualment, per aconseguir una lluita real contra la pobresa i davant de l’increment del nombre de beneficiaris de las rendes mínimes d’inserció garantides, és necessari el suport pressupostari de l’Estat per què, junt amb l es Comunitats Autònomes, es pugui fer front a l’increment d’aquesta demanda sent necessari, a més, que s’afrontin iresolguin les dificultats en la tramitació i resolució de les rendes mínimes. Aquest sistema de protecció bàsic, per sí mateix no és suficient, però sense ell, la lluita contra la pobresa no és real

Primer.-
CREAR un Fons Estatal d’Emergència per a les famílies en situació de pobresa i exclusió social amb una dotació total per al 2013 de 1.000 milions d’euros, que permeti:
a)Dotar als ajuntaments de nous fons tant per al finançament de les despeses corrents que ocasioni la prestació de serveis educatius, els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat i en situació de dependència i els derivats de les prestacions de serveis socials bàsics i de promoció i reinserció social, com per a programes específics d’inclusió social, especialment augmentant la eficàcia del suport a la infància i millorant l’ocupació dels grups vulnerables.
b) Incrementar els recursos destinats al Tercer Sector , a través d’una convocatòria extraordinària de subvencions per a l’enfortiment de polítiques d’inclusió social, per que financin programes d’integració la boral de les persones en risc
d’exclusió social i programes de lluita contra la pobresa, és a dir, programes d’inclusió activa que combinen l’activació per al treball amb una adequada cobertura de rendes i accés a serveis de qualitat.
c) Complementar, concertant amb les Comunitats Autònomes, els recursos que aquestes destinen a las rendes mínimes garantides, incentivant la resolució de les dificultats en la tramitació i la resolució de dites rendes  autonòmiques.
Segon.-
Destinar a subvencionar activitats d’interès social, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, l’1 per cent de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2013 corresponent als contribuents que manifesten expressament la seva voluntat en aquest sentit.
Tercer.-
Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del Congres de Diputats, al Parlament de Catalunya, FMC , a l’ACM, als agents socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social així com a les Taules Locals de Coordinació d’entit ats socials per la inclusió social i de Discapacitats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!