0
3
Vota!

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

• 0001 – Solar emplaçat en la carretera de Cànoves, 31 corresponent a la cessió de l’aprofitament mig de la UA-15 d’acord amb la reparcel·lació aprovada definitivament en data 19 de febrer de 2015 per acord de la Junta de Govern Local.
• 0002 – Plaça d’aparcament 4R, emplaçada en el carrer Torre Pinós, 24 construïda sobre la parcel·la d’aprofitament mig del Pla Parcial del sector Z.
• 0003 – Plaça d’aparcament 9 i traster 8C, emplaçada en el carrer Torre Pinós, 24 construïda sobre la parcel·la d’aprofitament mig del Pla Parcial del sector Z.
• 0004 – Plaça d’aparcament 14 RC , emplaçada en el carrer Torre Pinós, 24 construïda sobre la parcel·la d’aprofitament mig del Pla Parcial del sector Z.
• 0005 – Plaça d’aparcament 32 R i traster 30C , emplaçada en el carrer Torre Pinós, 24 construïda sobre la parcel·la d’aprofitament mig del Pla Parcial del sector Z.
• 0006 – Sobrant via pública UA-16 carrer de la Penya - sup. 180,71m2
• 0007 – Sobrant via pública UA-16 carrer de la Penya - sup. 49 m2
• 0008 – Sobrant via pública UA-16 carrer de la Penya - sup. 286,43 m2
• 0009 - Sobrant via pública carrer Barcelonès - sup. 48,39 m2
ACORDS
PRIMER- Constituir el patrimoni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament, tot diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de béns municipals, els béns que l'integren, els quals figuren en l’inventari que s'adjunta al present acord com a annex 1, que s'aprova de manera simultània com a inventari annex a l'inventari general de béns municipals.
SEGON.- Constituir un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts mitjançant l'alienació i gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i habitatge.
VIST l'article 163.2 del TRLU i 223 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, conforme als quals es desprèn que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge els següents béns i recursos:
- el sòl corresponent al percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com urbanitzable.
- els terrenys, en qualsevol classe de sòl, o els altres béns immobles de caràcter patrimonial obtinguts per cessió o per expropiació urbanístiques, per exercici dels drets de tanteig i retracte i, en general, per qualsevol instrument d'execució del planejament urbanístic.
- els terrenys o altres béns immobles de caràcter patrimonial que s'adquireixin amb els recursos derivats de la gestió o alienació de béns integrants d'aquest patrimoni, o per permuta d’aquests béns, sempre que no s'afectin al domini públic.
- els terrenys inclosos en qualsevol classe de sòl o altres béns immobles de caràcter patrimonial, adquirits
per qualsevol títol, que I'ajuntament acordi incorporar a aquest patrimoni.
- els crèdits que tinguin com a garantia hipotecària els béns que formen part d'aquest patrimoni.
- els ingressos obtinguts com a conseqüència de la gestió o alienació del propi patrimoni, o de la substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu equivalent en metàl·lic.
- els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques.
- els ingressos derivats de la transmissió dels béns inclosos en el Registre municipal de solars sense edificar, d'acord amb I'article 185 de la Llei d'urbanisme.

Resultat del Ple:

F. Colomé (CIU): Parcel·la Can Batllori, destinada els diners a acabar el carrer Rosselló. Els diners del sector N s'hauran de destinar a un nou cap, una biblioteca, i això està en consonància amb la llei.

VOTACIÓ CIU ILFC(3) PSC ERC CXF PP Total
A favor         6                  3       2      1      1   13
En contra
Abstenció             3                                          3
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!