0
0
Vota!

RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS .

VIST l’escrit presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs el dia 16 de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/81 84, en el qual sol·licita que el Ple de l’Ajuntament ratifiqui la modificació dels estat uts de l’esmentat Consorci atès, segons es desprèn de l’informe jurídic del Consorci , els estatuts no han estat revisats des de l’any 1997 i que cal incorporar aquells aspectes que havien quedat desfasats així com les novetats legislatives.
ATÈS que les modificacions que es proposen van en el següent sentit:
-Actualització de dades amb les successives incorporacions
-Eixamplar els àmbits d’actuació
-Millorar l’eficiència i detallar, en allò possible, les competències dels diferents òrgans
ATÈS que es considera necessari que l’ajuntament ratifiqui la modificació dels estatuts del consorci.
VIST el què disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de rè gim local de Catalunya, així com el ROAS i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Primer.-
RATIFICAR la modificació dels estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, proposada pel referit consorci, mitjançant escrit presentat el dia 16 de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/8184.
Segon.-
NOTIFICAR aquests acords al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!