0
0
Vota!

12 PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Es proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de les Franqueses del Vallès i sotmetre a informació pública el text corresponent a la modificació de l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de les Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al web municipal.

Desenvolupament del ple:

Sr. Ganduxé (CIU): Amb la nova es proposa un aforament més gran i una superfície més gran.
ECA + serveis tècnics municipals. Caducitat llicències en el cas d'1 any d'haver-les atorgat, l'establiment no hagi iniciat la mateixa passem a 6 mesos. Es podrà actuar en contra a partir dels 3 mesos en que s'hagi interromput l'activitat.
Rafa Bernabé (ILFC): Fem ordenances error - assaig. La vam batallar molt perquè no la veiem gens clara. El control de l'administració el veiem molt clar. Però l'article 50 no el veiem gens clar. En principi votarem abstenció esperant la seva contesta.
Àngel Profitós (ERC): El cost serà el mateix que una ECA? tenim suficient personal per tirar-ho endavant?
Sr. Ganduxé (CIU): Com de sostres que una activitat durant 2 anys no funciona? Amb 3 mesos hi pot haver més control.
afa Bernabé (ILFC): Nosaltres creiem que passar de 2 anys a 3 mesos, es pot arribar a perjudicar a segons quines persones. Un increment fins a 6 mesos seria més acceptable. Retallem massa i podem arribar a perjudicar algun empresari. A partir de 150 persones cal tenir tot els serveis de seguretat, però a un restaurant no li demanem res més. Fins a quin  unt hem d'augmentar.
Que quedi clar que les ordenances es poden modificar durant l'any, nosaltres sempre hem demanat fer modificacions i no ens les han acceptat mai i ens han donat l'excusa moltes vegades per esperar-nos a fins la d'any.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor         X              x                        x  10
En contra
Abstenció            x               x         x           7

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!