1
0
Vota!

11 PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA PER A L’EXERCICI 2017.

Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’article 6 únicament pel que fa a les Regles particulars d’aplicació de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes,
taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (ordenança 24). La redacció de l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a l’exercici 2017, queda així:

s’estableix una bonificació de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa fins a cobrir l’import del 50% de despesa dels elements auxiliars adquirits fins al 31 de desembre de 2016, entenent com a tals en sentit estricte paravents, jardineres limitadores d’espai i entarimats.
Per tal de poder-se acollir a aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar juntament amb la sol·licitud d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, els comprovants de despesa referits en l’apartat anterior.

Desenvolupament del ple:

Eli Pericas (ILFC): Com es que fa tant sols 3 mesos que es van aprovar les ordenances fiscals i ja cal modificar-les? I en aquesta ordenança concretament, voldríem saber quantes vegades s'ha retocat des del principi? Quin es el darrer establiment que se li ha queixat dels problemes que els genera la seva ordenança, al llarg dels anys ha hagut d'anar corregint? El nostre grup des d'un bon principi sempre li hem anat dient que no estava ben feta, i any rere any, en veiem les comprovacions en totes les modificacions que ha calgut fer.
Àngel Profitós (ERC): Votaran a favor, cal ser rigorosos en la justificació dels comprovants. S'afegeixen a la queixa d'Imaginem.
sr. Ganduxé (CIU): Subvencionen el cost que els obliguem a fer, el normal que s'hagi de bonificar la despesa.
Rafa Bernabé (ILFC): Fa 3 o 4 anys ja vam dir que no era aplicable, era una proposta nostra aquesta millora per la bonificació, ara vostès se n'adonen i ara ho volen aplicar.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor         x    x      x         x               x     16
En contra
Abstenció                                      x              1

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!