1
0
Vota!

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA OFICIAL DE LA XARXA D’ESTACIONS AUTOMÀTIQUES (XEMA) A LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que les Franqueses del Vallès, que té unes característiques geogràfiques pròpies i diferenciades, no disposa de dades constants i fiables de les variables meteorològiques i que es depèn de l’estació oficial més propera que és la de Granollers i que, tal i com diu el “Pla supramunicipal d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Oriental, i que ha subscrit aquest Ajuntament: “per tal de completar el diagnòstic de la qualitat de l’aire cal disposar d’una caracterització de la meteorologia per poder elaborar els mapes de la distribució de la concentració de contaminants per l’àmbit d’estudi”, ja que els contaminants emesos a l’atmosfera estan molt influïts per les condicions meteorològiques

Es proposa l'aprovació de:

Primer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la instal·lació d’una estació meteorològica automàtica que formi part de la Xarxa d’Estacions Automàtiques (XEMA).
Segon.- Estudiar, entre els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat i els tècnics municipals, quina seria la millor ubicació de l’estació.
Tercer.- Que l’equip de govern sigui més conscient de la necessitat d’abordar el repte del canvi climàtic, que emprengui polítiques més actives per fer-hi front i que desenvolupi, amb urgència els instruments per fer-ho possible.

 

Resultat del Ple:

Rafa Bernabé (ILFC): Demanem aquesta moció per 3 punts, per tenir les dades a nivell municipal, la segona l'estació meteorològica pot ser un recurs educatiu i per últim, les assegurances tenen lletra petita i demanen demostrar els cops de vents i altres causes, i hem d'anar a Granollers i algunes assegurances no ho volen tenir en compte.
JA. Corchado (PSC): Força a favor, demanen una esmena al punt 3, entenen que el govern i el seu partit treballen amb serietat i sensibilitat amb aquest tema.
Rosa Pruna (CIU): Estan d'acord amb els punts 1 i 2. S'afegeix a en Corchado demanant la retirada del 3r punt. Estan fent el que està a les seves mans. El 3r punt grinyola.
Àngel Profitós (ERC): Votaran la moció tal i com està.
Francesc Torné (CxF): Es vota la part expositiva o dispositiva?
Rafa Bernabé (ILFC): La nostra sensació es que el govern no fa prou per abordar el tema del canvi climàtic. Proposem una frase més genèrica " que la corporació de les Franqueses es compromet a fer front el canvi climàtic i...".

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total

A favor        X      X      X      X      X      X   17
En contra
Abstenció


 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!