0
0
Vota!

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013 .

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals  reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenanc es fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels  preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estable ix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió de ls tributs locals i alhora  comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apart at 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat , previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’articl
e 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refer
eix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els qual s es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

Primer.-
APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.
Segon.-
APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats  comunicades en matèria d’urbanisme, que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.
Tercer.-
APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència , comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.
Quart.-
APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.
Cinquè.-
APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que haurà de regir per a l’exercic i 2013 i següents.
Sisè.-
APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continu
ació es relacionen: (vegeu l'acta)

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
6
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!