5
1
Vota!

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT.

Es proposa crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, emparant-se en el previst en els articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc i elaborar l’ordenança on es desenvolupin els procediments a seguir per la seva aplicació.

S’adjunta model d'exemple com a model a aplicar:

TAXA PER A VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas d’habitatge buit, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n.- Fet imposable

L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, d’inspecció d’habitatges, efectuada a instància de particular o d’ofici, en aquelles en que es detecti la desocupació permanent d’acord amb la definició de l’article 3.d) de la Llei d’habitatge o norma que la desenvolupi o modifiqui.

Article 3r.- Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, en relació amb l’article 23.1.b) i 2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que siguin propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, excepte quan es
doni una de les causes justificades de desocupació permanent, d’acord amb l’article 3d de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Article 4t.- Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è.- Quota tributària

a) La quota íntegra aplicable per cada expedient que s’incoï i trameti per la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i injustificada és de 279,28 €. La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de l’expedient de verificació de la situació de l’habitatge buit.

b) La quota íntegra aplicable per les actuacions administratives que comportin un requeriment per incompliment d’un requeriment anterior de cessament de la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada és de 149,15 €. La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de les actuacions administratives que comportin el requeriment.

Article 6è.- Normes de gestió

Es vincularan les liquidacions de les dues quotes tributàries que s’estableixen, tal com disposa l’article 26.1.a) del TRLRHL, a l’inici de l’activitat administrativa objecte del tribut:

a) a la resolució d’incoació per la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i injustificada.

b) a la resolució on s’estableixi cada requeriment.

Article 7è.- Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Resultat del Ple:

Àlex Vega (ILFC): La majoria de mocions van enfocades en aquest tema. Posar una taxa per grabar el procés d'execució de l'ús indegut de l'habitatge. Aquesta taxa, ja l'estan aplicant altres municipis. Serveix perquè no sigui un cost extra per a l'ajuntament.

JA. Corchado (PSC):  D'acord amb aquesta moció. Afegir una frase " en un període de 2 anys sense ús".

Sra. Cassà (ERC): Votaran a favor. Es fa servir en d'altres municipis de Catalunya. Recàrrec d'IBI per a habitatge desocupats de llarga durada, o sigui que no són de primera residència.

F. Colomé (CIU): No s'adreça només a la banca, sinó a propietaris.

F. Jiménez (CIU): Propietaris? Hi ha problemes per començar al gener, presentar-ho com a al·legació a les OF.

Àlex Vega (ILFC):  Posem un exemple per que serveixi com a model. Lliga a a lleis que defineixen què són grans tenidors. La part de l'al·legació ja està prevista a més a més.

F. Torné (CxF): Una qüestió d'Ordre, informe jurídic. No es pot tractar com a moció quan és una taxa.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor                X       X      X       X                10
En contra
Abstenció   X                                                     6

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!