6
0
Vota!

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA DEMANANT A L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INSTI A LES EMPRESES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA I AIGUA DEL MUNICIPI QUE COMPLEIXIN AMB L’ESTABLERT A LES LLEIS 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I 20/2014, DE 29 DE DESEMBRE .

Atès que a causa de la crisi econòmica hi ha al nostre municipi més de 1.200 persones en situació d’atur, i a més moltes de les persones treballen ho fan en condicions precàries i amb sous baixos. per les dades de què disposem al nostre municipi hi ha bancs de pobresa.en conseqüència, moltes famílies estan en perill que se’ls talli el subministrament d’aigua, llum i gas, i altres ja s’hi ha trobat.A més, els registres d'entrada de l'ajuntament mostren per una banda nombroses sol·licituds d'ajuts per subministraments per part de la ciutadania afectada per la crisi, i també nombroses concessions d'ajuts per part de l'ajuntament.Atès que la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, estableix que les empreses distribuïdores d’aigua, gas i electricitat no podran interrompre els subministraments per motiu d’impagament d’aquelles persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

Atès que l'ajuntament de Les Franqueses ha signat amb la Generalitat de Catalunya el conveni associat a aquest tema per cobrir les despeses dels rebuts de les famílies afectes.

Es proposa:

Primer.- Assegurar l'aplicació de les lleis 20/2014 i 24/2015 a Les Franqueses del Vallès.

Segon.- Instar a les empreses subministradores d’aigua i energia que operen a Les Franqueses a què compleixin la normativa contemplada a les esmentades lleis, comunicar-los les normatives i mesures sancionadores que prendrà aquest ajuntament en cas del seu incompliment.

Resultat del Ple:

German López (ILFC): Hem anat presentant moltes mocions respecte a aquest tema però no s'estan portant a terme. S'aproven aquestes mocions però no s'apliquen els seus acords. No serveix gaire de res. Des de l'ajuntament es fa feina de baix nivell.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor         X    X        X      X       X               16

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!