3
2
Vota!

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADEQUACIÓ SINGULAR I EXCEPCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, I DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADORA I EDUCADORA SOCIAL I PEDAGOGA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS D’AQUESTA CORPORACIÓ.

El 22 de setembre de 2016 els representants dels treballadors de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès van acordar constituir- se en Mesa de negociació a fi i efecte de dur a terme l’ adequació singular de determinats llocs de treball.

Atès que es prohibeix la pujada generalitzada de retribucions i no una pujada concreta i específica de determinats empleats públics

Proposa aprovar l’adequació singular i excepcional dels llocs de treball d’agent i caporal de la policia local en el sentit d’incrementar dos punts el complement de destí del lloc de treball d’agent de la policia local del nivell 14 al 16 i del lloc de treball de caporal de la policia local del nivell 15 al 17, i l’increment del complement específic del sergent en la quantia de 2.750,-€/anuals, repartit en 14 mensualitats, i respecte a la treballadora i educadora social i pedagoga pel que fa a l’increment del seu complement específic un increment de 4.033,82,-€/anuals, repartit en 14 mensualitats, amb efectes des de l’1 de gener de 2016.

I modificar els llocs de treball que es relacionen a continuació i concretament de les retribucions complementàries següents:
- Agent de la policia local, Grup C, Subgrup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic, CD 16.
- Caporal de la policia local, Grup C, Subgrup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic, CD 17.
- Sergent de la policia local, Grup C, Subgrup C1, CE 23.253,-€.
- Treballadora social, Grup A, Subgrup A2, CE 9.331,-€.
- Educadora social, Grup A, Subgrup A2, CE 9.331,-€.
- Pedagoga, Grup A, Subgrup A2, CE 9.331,-€.

 

Resultat del Ple:

Francecs Colomé (CIU): Els ajuntaments han fet els deures, han reduït l'endeutament, i s'han posat al dia. Som nosaltres els que hauríem de poder pujar els sous als nostres funcionaris amb igualtat. No els ha estat permesa la valoració de lloc de treball, però si que han negociat amb el comitè d'empresa poder-ho fer d'aquesta manera. Aquest acord, que s'ha signat aquest matí, són llocs de treball que els darrers anys han incrementat les seves funcions. L'any que ve al pressupost 100.000€ més per poder valorar i pujar el sou a d'altres persones.

Rafa Bernabé (ILFC): A favor d'entrada, però trobem que dins de l'àrea de serveis socials, hi manca la treballadora familiar que és el sou més baix amb diferència. Hem parlat amb la portaveu del comitè i ens ha dit que aquesta figura la van intentar posar però el govern no hi va estar d'acord per motius econòmics. El gruix de feina és sempre per tot l'equip, no només per unes persones en concret. Si no s'hi afegeix la treballadora familiar, votarem abstenció.

sr. Marín (PSC):. És de justícia adequar el sou a la feina. Els hagués agradat que aquests complements haguessin arribat a d'altres col·lectius.

Àngel Profitós (ERC): Vot favorable. És de justícia, és fruït d'un acord.

Francesc Colomé (CIU): En pren nota. Si te informe favorable del secretari i l'interventor ho portarà al ple.

Rafa Bernabé (ILFC): Demana que quan es presenten els pressupostos, no tenen la part complementària dels sous. El comitè comenta que a faltat diàleg. Hi ha d'haver una voluntat política, no venia d'una fitxa més. Mantindrem l'abstenció.

Francesc Colomé (CIU): Es compromet a estudiar-ho.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor        X               X     X                          11
En contra
Abstenció           X                        X                  5

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!