0
1
Vota!

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Delegar, en una duració de dos anys prorrogables, en la Diputació de Barcelona les competències de recaptació de l'ingrés de dret públic (quotes urbanístiques que cobrava Entorn Verd SA) :

I.- Quotes d'urbanització
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

I.- Taxa per prestació de serveis de cementiris
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa per la llicència d'autotaxi
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

L’Ajuntament es reserva les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.

Desenvolupament del Ple:

  • Ferran Jiménez (CiU): Defensa que el punt va lligat a la liquidació de Entorn Verd S.A. Quotes urbanístiques. Ara gestiona la Diputació. Continuaran negociant les compensacions de les quotes urbanístiques de qui tingui problemes.
  • Rafa Bernabé (ILFC): No tenim personal per fer-ho nosaltres? Hem calculat la comissió que pagarem? Tema de compensacions, com es farà? Veiem bé que es facin, però sense arbitrarietat ni complicacions. La Diputació és una maquina de recaptar.Hi inclouen altres temes com taxi i cementiris que no veiem malament.
  • Àngel Profitós (ERC): Demana una concreció sobre si delegar com està escrit té el perill de perdre altres delegacions.
  • Interventor: accepta esmenar possibles errors al redactat que porten a confusió.
  • Ferran Jiménez (CiU): Defensa l’eficiència de la Diputació i que els beneficis es repercuteixen en els mateixos municipis de la Província. Diu que són àgils i s’adapten a l’ajuntament.
0 Opinions
Resultat ple municipal
6
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!