5
1
Vota!

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT APROVI NORMATIVA ESPECÍFICA QUE IMPEDEIXI LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA D’EMPRESES QUE DIRECTAMENT O INDIRECTA A TRAVÉS DE FILIALS, TINGUIN VINCULACIÓ AMB PARADISOS FISCALS.

Atès que l’evasió fiscal és una mesura il·legal que permet a les grans corporacions tenir posicions d’avantatges davant les petites o mitjanes empreses o les cooperatives és un greu problema per la societat, que priva a les administracions dels
recursos per dur a terme polítiques públiques

es proposa que l'Ajuntament modifiqui les clàusules administratives generals per la contractació pública, on exigirà a les empreses que optin a alguna licitació pública a explicar si elles directament o a través d'empreses pantalla o filials tenen vinculació amb paradisos fiscals, i els prohibirà la seva participació en el cas que realitzin activitats il·legals com blanqueig de capitals i evasió fiscal les empreses a declarar en fase de licitació si tenen relacions amb paradisos fiscals. Si les companyies declaren que les tenen, hauran d'aportar documentació que expliciti el caràcter d'aquestes relacions

Així mateix l’Ajuntament aprovarà una clàusula contractual en tots els contractes públics municipals, incloent-hi les entitats que conformen part de l’administració municipal com empreses públiques i patronats, que estableixi que els licitadors,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

Si una empresa que hagi declarat en la licitació pública d’un contracte municipal no tenir relacions il·legals o delictives amb paradisos fiscals i, una vegada adjudicat el contracte al seu favor, tingui l’òrgan de contractació coneixement de la falsedat d’aquesta declaració, en la mesura que el plec ha declarat aquesta qüestió com a clàusula essencial del contracte, es podrà considerar falta greu amb imposició de penalitats i, si s’escau, la resolució del contracte d’acord amb la previsió de l’article 223.f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i s’incoarà expedient de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 60.2.c) TRLCSP per incompliment de clàusules essencials del contracte.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!