4
0
Vota!

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Relació de fets
Per Decret de l’alcalde núm. 1313/2000, de 24 d’octubre, es va elevar a definitiu l’acord del Ple de l’ajuntament de data 28 de juliol de 2000, en què s’aprovava inicialment el Reglament orgànic municipal (ROM), el qual es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província número 264 de data 3 de novembre de 2000.
Per Decret de l’alcalde núm. 1095/2009, de 27 de novembre, es va elevar a definitiu l’acord del Ple de l’ajuntament de data 22 de juny de 2009, en què es modificava el primer incís de l’apartat primer de l’article 27 del ROM, el qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 299 de data 15 de desembre de 2009.
Vist el temps transcorregut i l'aprovació de diferents lleis, principalment en matèria de procediment administratiu, administració electrònica i transparència.
En conseqüència, es creu oportú constituir una Comissió Especial de Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), per tal d'adaptar-lo a la nova legislació.

Fonaments de dret (...)


 

ACORDS:

1. Constituir, a l’emparament del que assenyala l’article 60.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aprovatori del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, una Comissió Especial de Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), per tal d'adaptar-lo a la nova legislació.
2. Facultar el secretari de la corporació, per tal que requereixi als diferents grups polítics municipals a l’efecte que designin un representant, entre els seus regidors, en el si de la Comissió, presidida per l'alcalde de la corporació o regidor en qui delegui. Igualment facultar-lo per tal que elabori, juntament amb els regidors i regidores designats, un calendari de reunions de la referida comissió.
3. Determinar que la Comissió podrà comptar amb l’assistència de persones qualificades que l’assessorin en el desenvolupament de la seva tasca.
4. Assenyalar que l’esmentada comissió tindrà caràcter temporal i quedarà sense efecte una vegada hagi realitzat els seus treballs.
5. Quant al criteri d’acceptació d’acords o presentació de propostes s’estarà a la proporcionalitat que tenen els diferents grups polítics en el si del consistori, de conformitat amb allò que estableix l’article 58.3 de la referida llei.

 

DESENVOLUPAMENT

PERICAS. Millorar el tema de participació i transparència. No es pot obrir el ROM a la lleugera. Si l'obrim ho fem per millorar-lo integralment en tots els aspectes possibles i això serà una tasca que comportarà un treball a fons i un temps llarg. Fer-lo a foc lent, deixant que bulli. Incloure intervencions del públic, poder trasnmetés via streaming els plens. Adequar amb eines tècniques les sessions dels plens per fer que el públic, que no s'ha pogut llegir els expedients que es porten als plens, se'ls faciliti la compresnió dels temes que es porten a debat, no podem seguir parlant en clau com fins ara, que fins que no estàs una mica al tema no t'enteres gaire...
Punt 4 comissió temporal no hi estem d'acord, s'ha de mantenir per que faci la interpretació del ROM. Que la comissió passi a ser d'interpretació.
PROFITÓS. Tema assessors, tots els grups en podran portar.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!