0
0
Vota!

APROVAR EL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL PERÍODE 2012-2019 .

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.-
APROVAR el “Pla Local d’Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès pel període de 2012-2019”.
Segon.-
NOTIFICAR el present acord al DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.”
VIST l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Joventut.
ATÈS que la base 3.1 de l’Annex 2 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, aprovades per Ordre del Conseller de Benestar Social i Família, preveu que “els ens locals que optin a aquestes subvencions han d’haver elaborat un Pla local de joventut que ha d’estar aprovat pel ple de l’ens local o per l’òrgan equivalent, i lliurat a la Direcció General de Joventut (...)”.

Primer.-
APROVAR el Pla Local d’Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès pel període 2012-2019.
Segon.-
NOTIFICAR aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT del DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA de la GENERALITAT DECATALUNYA.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!