1
2
Vota!

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

De conformitat amb el que disposa que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya correspon al Ple la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, pel seu posterior nomenament mitjançant decret de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, dins del crèdits pressupostaris consignats o que s’ habilitin a tal efecte. De conformitat amb el que disposa l’article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’entitat, els nomenaments, el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació, L’article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar. L’article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris de carrera, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
 

Primer.- Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament en els termes següents (...):
Segon.- La descripció del lloc de treball d’Assessor en l’ àmbit de polítiques socials destinat a personal eventual, serà la següent: (...)
Tercer.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal és la quantitat de 39.381,08,-€ que s'abonaran en catorze pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual, de import 2.850,39,-€ cadascuna, i dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, de import 2.588,20,-€ cadascuna, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.
Quart.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en l’apartat de personal eventual en el sentit indicat, corresponent a personal de confiança, A2, amb les retribucions que s’ han especificat. Cinquè.- El nomenament de la persona que ocuparà el càrrec esmentat correspon a l’Alcalde.
Sisè.- En compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DESENVOLUPAMENT:

PÉREZ. Forma d'organitzar la plantilla desendreçada. Tenim un mal present de l'anterior govern. Demana 3 coses per donar una abstenció: col·laboració plena amb ILFC, demanar el pla de treball fins a finals d'any i fer-ne l'avaluació, i si no funciona cessament de la persona, reforçar el servei amb una nova treballadora social per la vacant que ha quedat.
CORCHADO. S'abstenen també demanen compromisos com el cessament de la persona si es considera adient.
CASSÀ. Millor haver cobert la plaça per treballadores pròpies de l'ajuntament.
JIMÉNEZ. Motivació: millorar la gestió interna. Cal redistribuir els mitjans humans. Nou sistema de gestió de beques que complicarà el sistema a nivell administratiu. Volen fer Pla de polítiques
socials.
PÉREZ Aprofundeix en el tema del Pla de treball, cal marcar-lo. Insisteix en el reforçament del servei amb una  treballadora social.

0 Opinions
Resultat ple municipal
1
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!