0
3
Vota!

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, RELATIU A LA PARCEL·LA QUALIFICADA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS AMB EMPLAÇAMENT ENTRE ELS CARRERS TERME, EMPORDÀ, PROVENÇA I LA PLAÇA CATALUNYA, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 21 de gener de 2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per a la redacció de la documentació tècnica necessària per a la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, amb la finalitat d’augmentar l’edificabilitat de la parcel·la d’equipaments amb emplaçament entre els carrers Terme, Empordà, Provença i la Plaça Catalunya, referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, del terme municipal de les Franqueses del Vallès, així com aprovar el contracte menor de serveis amb els arquitectes Jordi Puig i Batalla i Alexandre Puig i Flamerich.
VISTA la instància presentada en data 20 d’abril de 2016 amb Registre General d’Entrada 2016/2971, pels senyors Jordi Puig Batalla i Alexandre Puig i Flamerich, on aporten la documentació esmentada a l’apartat anterior.
ATÈS que la modificació té per objecte augmentar l’edificabilitat d’una parcel·la qualificada d’equipaments comunitaris amb la finalitat d’instal·lar una residència per a la gent gran i centre de dia.
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 23, 117 i 118 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents


 

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès amb la finalitat d’augmentar l’edificabilitat de la parcel·la d’equipaments amb emplaçament entre els carrers Terme, Empordà, Provença i la Plaça Catalunya, referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, del terme municipal de les Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

 

DESENVOLUPAMENT

PÉREZ. Mala política deixar les parcel·les que no és volen construir per a equipaments municipals. No s'han buscat alternatives. És l'única parcel·la que queda lliure al barri? No tenim opcions de buscar altres llocs?
MARÍN. Sí que ha d'estar integrat en l'entorn del barri. És una necessitat pel barri.
PROFITÓS. Veuen la necessitat.
PÉREZ. No estem en contra que hi hagi una residència, sinó del terreny on es vol posar.
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
4
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!