0
3
Vota!

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0539, de data 19 de febrer de 2016, es va resoldre sotmetre a informació pública la delimitació de la trama urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès, en compliment d’allò que disposa l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials.
ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes publicats al BOPB de 3 de març de 2016 i al Diari Ara de la mateixa data.
VISTA l’al·legació interposada en data 23 de març de 2016, amb Registre general d’entrada 2016/2311, pel senyor Santiago Puig Roig, en representació d’ Inversions Puig, S.A, on es posa de manifest que la delimitació sotmesa a informació pública deixa fora una part important d’unes parcel·les que actualment tenen activitat comercial, amb llicència concedida en algun cas des de fa més de 35 anys.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.
DE CONFORMITAT amb allò que preveu el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- ESTIMAR l’al·legació interposada pel senyor Santiago Puig Roig en data 23 de març de 2016, amb Registre

General d’Entrada 2016/2311 i en conseqüència modificar la delimitació de la trama urbana consolidada del terme municipal de les Franqueses del Vallès, amb el benentès que la modificació operada té caràcter no substancial.

Segon.- APROVAR la proposta de delimitació de trama urbana consolidada (TUC) del terme municipal de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb allò establert als articles 7 i 8 i a la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
Tercer.- TRAMETRE a la Direcció General en matèria d’Urbanisme l’acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del terme municipal de les Franqueses del Vallès, així com la resta de documentació prevista a l’article 8.2.a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

 

 

DESENVOLUPAMENT

Consolidació de la trama urbana del sector del Mercadona i altres modificacions puntuals d'altres zones del municipi.
GANDUXÉ. Casc urbà de Llerona i de Corró d'Amunt. Nucli de Corró d'Amvall s'ampliaran el W de Can Font fins al Caprabo. Carrer esports i migdia, zona esportiva. Bellavista inclou diverses
parts.
PÉREZ. Vot en contra, no pel consolidament de la resta del municipi sinó pel sector de Mercadona. La comissió d'Urbanisme de BCN ha tombat 2 vegades aquesta proposta, ara no tenim garanties que sigui diferent.
MARÍN. Comparteixen la visió dels govern.
PROFITÓS. Vot negatiu. Treballadors condemnats per fer les coses malament.
TORNÉ. Punt per resoldre un problema que té l'ajuntament que es diu Mercadona.
COLOMÉ. Aquest problema s'ha de solucionar. És el seu model. No vol perdre 70 llocs de treball a les Franqueses.
PÉREZ. Hi ha uns propietaris que ja posaven a vendre els terrenys com a comercial des de fa anys. Defensen el petit comerç fort? A 50m del barri, quin impacte tindrà? Nosaltres baixem de burro per l'escola, pel Mercadona... Però des de govern ho anuncia a Junta de portaveus i directament al BOP, sense dialeg ni res... Nosaltres partidaris de no voler abraçar tant i intentar aconseguir un si de la comissió d'Urbanisme.
MARÍN. Realment s'ha preguntat a la gent de Bellavista si es vol o no es vol? EL PSC si que ho ha fet.
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!