1
1
Vota!

APROVAR L'ADHESIÓ I ELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA .

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre de 2011 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:“Primer.- ACORDAR iniciar les actuacions per constituir una Associació d’ens locals amb la finalitat de defensar l'assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.
Segon.- EXPRESSAR la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.
Tercer.- DESIGNAR l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir”.

ACORDS:
Primer.-
ADHERIR-SE a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.-
APROVAR els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.-
FACULTAR el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.-
DELEGAR en l’Alcalde per representar aquest Ajunta ment davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.-
NOTIFICAR aquests acords a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
4
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!