0
6
Vota!

11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA.

Aprovar l’expedient de contractació del contracte d’obra d'execució del projecte anomenat “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar i la Verneda de les Franqueses del Vallès, establint-se el preu de licitació en 2.392.337,98 €, IVA exclòs, i convocar la seva licitació.

Autoritzar, en 2.392.337,98 €, la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a la partida pressupostària 11.4501.60927del pressupost de la Corporació.

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir-ne la contractació, per procediment obert, oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.

 

Desenvolupament del Ple:

Àlex Vega. Vot negatiu. El projecte i el procés participatiu no va ser un procés ple. No veiem clar d'on sortiran els recursos econòmics, són 2.300.000€. El projecte hauria d'anar més lligat a la Xarxa Natura 2000, i no tan de macro construccions.

A. Corchado. Demana que es deixi el punt sobre la taula. Projecte molt vinculat al sector N. D'on sortiran aquests diners? Com es pagarà aquesta licitació? Demana explicacions a interventor. Sentencies a favor d'algun propietari?

F. Torné. Comenta que legalment no es poden suprimir els expedients de ple. Costarà un 50% més del projecte inicial.
Interventor. En el pla de tresoreria es justifica el cobrament del sector N per posar diners al Falgar.

F. Colomé. En referencia a en Torné, però assumeix la seva culpabilitat per haver destinat en anteriors legislatures una destinació dels diners que havien dedicar-se al Falgar. Una sentència els obliga a acabar-lo ara. Es volia fer en paral·lel al sector N. Quadra econòmicament.

Rafa Bernabé. Recorda que des de ILFC sempre havíem prioritzat aquestes obres perquè ja s'havien pagat, abans que el Centre Cultural. Un nyap que li ha esclatat a la cara al govern. Sabem que no hi ha aquests diners. I del sector N, no sabem el que podrem recollir.

A. Corchado. Fa referència al butlletí del mes d'abril, a l'editorial de l'alcade.

A. Profitós. Votaran a favor. No critica el procés participatiu.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!