0
0
Vota!

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I L'EMPRESA SEAE, SCCCL, RELATIU A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA MUNICIPAL D'HIVERN, LES PISCINES D'ESTIU I LES PISTES DE TENNIS, SITUADES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, AIXÍ COM, ELS SERVEIS DE MEDICINA DE L'ESPORT I DE FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT, I AUTORITZAR LA CESSIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA SEAE, A FAVOR DE L'EMPRESA SEAEFRANQUESES,SL. .

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en la sessió del dia 27 de desembre de 2000, prengué, entre d’altres, els següents acords:
“(...)
Segon.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a la companyia mercantil “SEAE, Servei d’Ensenyament i Assessorament  Esportiu, SCCL, la gestió del servei públic de la piscina d’hivern, les piscines d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona esportiva municipal, així com els serveis municipals de medicina de l’esport i de fisioteràpia de l’esport, de  conformitat amb l’informe.
(...)”
ATÈS que amb data 2 de febrer de 2001 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa adjudicatària va  subscriure el contracte de la gestió anteriorment esmentada.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en la sessió del dia 30 de gener de 2003, prengué, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR el conveni subscrit en data 13 de gener de 2003, entre l’entiat Servei d’Ensenyament i  Assessorament Esportiu (SEAE , SL) i aquest Ajuntament.
Segon.- MODIFICAR el contracte subscrit en data 12 de febrer de 2001, entre la companyia mercantil, Servei  d’Ensenyament i Assesso rament Esportiu (SEAE, SL) i aquest Ajuntament, per a la gestió del servei públic de la piscina d’hivern, les piscines d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona esportiva municipal, en el sentit d’ampliar la vigència de l’esmentat contracte en set anys més, prorrogables fins a un màxim de cins anys,. (...)”
ATÈS que l’article 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP des d’ara), permet que una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot introduir modificacions per raó d’interès públic en els elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho degudament en l’expedient.
VIST el què disposa l’article 163 i concordants del TRLCAP relatiu a les modificacions de contractes de gestió de serveis públics.
VIST l’informe emès pel Gerent del Patronat d’Esports en el qual es fa constar que la modificació no suposa cap  alteració substancial del contracte ni de les característiques essencials dels serveis

VIST el què disposa l’article 114 del TRLCAP relatiu a la cessió dels contractes.
ATÈS que els paràmetres d’explotació dels serveis vinculats a la concessió estan per sobre de les previsions inicials i que es voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses la revisió de les condicions econòmiques de l’actual contracte establint la revisió del cànon actual que l’empresa concessionària està obligada a nualment a abonar a aquest Ajuntament.
ATÈS que com a resultat de la reordenació de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, s’ha vist modificat els espais assignats i nicialment a la gestió de l’empresa concessionària del servei públic de la piscina municipal d’hivern, les piscines d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona esportiva municipal, així com, els serveis de medicina de l’esport i de fisioteràpia de l’esport i que es voluntat de l’Ajuntament revisar l’assignació d’aquests espais per tal d’actualitzar i adequar-los a la realitat actual de l’àmbit de la concessió.
ATÈS que per garantir el bon funcionament dels serveis vinculats a la concessió, així com, d’altres serveis que tot i no estar vinculats a la mateixa permeten la millor optimització dels recursos, per part de l’Àrea d’Esports d’aquest  Ajuntament, l’empresa concessionària, ha assumit a petició d’aquest Ajuntament la gestió d’altres espais i/o serveis complementaris i/o despeses que cal incloure en la modificació del contracte actual.

Primer.-
AUTORITZAR la cessió dels drets i obligacions de l ’empresa adjudicatària SERVEI D’ENSENYAMENT I  ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA (SEAE) a favor de la societat cessionària SEAEFRANQUESES, SL, del contracte de gestió del servei públic de la piscina d’hivern, les piscines d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona esportiva municipal, així com els serveis municipal s de medicina de l’esport i de fisioteràpia de l’esport amb les següents condicions:

La cessió s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa SEAEFRANQUESES, SL, en escriptura pública, de conformitat amb el què preveu l’apartat d) de l’art icle 114.2 del TRLCAP. Totes les despeses que es derivin d’aquests tràmits aniran a càrrec de l’empresacessionària.
-
Abans de formalitzar la cessió l’empresa cessionària haurà d’acreditar documentalment que té capacitat per a  contractar amb l’Administració i la solvència que resulti exigible, havent d’estar degudament classificada si aquestrequisit va ser exigit a l’empresa cedent, i no trobar-se incurs en una causa de prohibició de contractar, mitjançant una declaració jurada.
-
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que correspondrien a l’empresa cedent, de conformitat a mb l’article 114.3 del TRLCAP.
Segon.-
APROVAR la revisió del cànon actual que l’empresa S EAE, SA o en el seu defecte l’empresa cessionària  SEAEFRANQUESES, SL està obligada a abonar a l’Ajuntament de les Franqueses i ESTABLIR per l’exercici de 2011 i posteriors i fins a la finalització de la concessió, un nou cànon que i nclourà la suma d’un tram fix i un tram variable en funció dels ingressos bruts d’explotació, amb un import mínim anual, i que es calcularà de conformitat amb els següents paràmetres (vegeu l'acta):
Tercer.-
APROVAR la revisió dels espais assignats a la gestió de l’empresa SEAE, SA o en el seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL per tal d’actualitzar- los i adequar-los a la realitat de l’àmbit de la concessió, de conformitat amb la distribució detallada en els plànols annexos a aquesta proposta.
Quart.-
APROVAR la inclusió en la modificació del contracte actual la gestió dels següents espais i /o servies i despeses:
1.- Gestió i explotació de les tres (3) pistes de pàdel de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall.
l’explotació d’aquestes instal.lacions comportarà l’abonament a l’Ajuntament d’un cànon anual independent del cànonde la concessió, igual al 50% dels ingressos d’explotació

. L’empresa SEAE, SA o en el seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL abonarà a l’Ajuntament aquest cànon amb efectes a l’exercici de 2011, any en que es varen posar en funcionament aquestes instal.lacions i fins a la fi nalització de la concessió.

En relació a la gestió d’aquestes pistes, totes les despeses i el manteniment ordinari aniran a càrrec de l’empresa SEAE,SA o en el seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, S L a excepció d’aquelles inversions que tinguin un cost més elevat (paviment i estructura) que s’assumiran al 50% entre SEAE,SA i l’Ajuntament..

L’Ajuntament de les Franqueses es reserva el dret d ’explotació dels espais publicitaris de les pistes de pàdel, així com dels espais publicitaris de les pistes de tennis municipals.
2.- Incloure dins de l’àmbit de la concessió la gestió del servei públic d’activitats poliesportives d’estiu “Juliol Esportiu”, amb efectes a l’exercici de 2012 i fins a la finalització de la concessió.

la gestió d’aquest servei es regularà de conformita t amb el Plec de Clàusules aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 13 d’octubre de 2005, establint però, un preu màxim del servei que l’Ajuntament de la  Franqueses haurà d’abonar a l’empresa SEAE,SA o en el seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL de 17.833,16 € (IVA inclòs). Aquesta quantitat es revisarà anualment amb un augm ent del 2% i fins a la finalització de la concessió.
3.- L’empresa SEAE, SA o en el seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL assumirà dins dels costos d’expl otació de la concessió les despeses relatives als següents serveis i/o subministraments dependents de l’Àread’Esports d’aquest Ajuntament (vegeu l'acta):

Cinquè.-
NOTIFICAR aquests acords a les empreses SEAE, SA, SEAEFRANQUESES, SL, al Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports i a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!