1
4
Vota!

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2016.

S'aprova providsionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de distribució i subministrament d’aigua en l’article 5, Beneficis fiscals, i l’article 6, Quota tributària, els quals tindran el redactat següent:
Article 5. Beneficis fiscals
Tindran dret a acollir-se a la tarifa social prevista en l’art. 6 aquells subjectes passius que sol·licitin acollir-se a la mateixa, i acreditin el compliment dels següents requisits,

1.1 Condicions
1 Ingressos personals de la unitat familiar, inferiors o iguals al SMI de l’any en curs.
2 Tenir condició de jubilat (major de 65 anys o prejubilats) o pensionista de qualsevol pensió permanent.
3 Sol·licitar la bonificació per l’habitatge habitual.
4 No disposar d’altres béns que puguin produir fortuna (no tenir altres habitatges, places de pàrquing, trasters, locals,...).
5Ser el titular del contracte.
1.2 Consideracions generals
1 La durada de la tarifa social és per dos anys. Al finalitzar el període, la persona interessada haurà de tornar a presentar la sol·licitud.
2 Ingressos personals anuals: corresponen als ingressos anuals nets de la família (persones sol·licitants més el/la cònjuge, el/la fill/a i el/la cònjuge d’aquesta) dividits pel nombre de membres.
3 Aquelles persones que hagin estat bonificades l’any 2016, se’ls prorrogarà automàticament la bonificació 1 anys més.
4 La tarifa social s’aplicarà en el rebut del següent trimestre en el qual hagi estat concedida.

Els usuaris que ja siguin beneficiaris de la bonificació del 95 per cent en la taxa per recollida de residus, hauran de sol·licitar acollir-se a la mateixa, sense necessitat d’acreditar el compliment de les condicions del punt 1.1.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Tarifes de subministrament d’aigua Euros/m3 /mes
Mínim de consum facturable 10m3/uc/mes
Preu del subministrament
Tarifa social
- Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes 0,0000€/ m3 /mes
- De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes 0,8093€/ m3 /mes
-  Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 2,3956€/ m3 /mes
Tarifa general
-  Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes 0,3210€/ m3 /mes

-  De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes 0,8093€/ m3 /mes
-  Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 2,3956€/ m3 /mes
Complement de tarifa pel finançament de les obres de millora de l’abastament a La Garriga, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles
Tarifa social
-  Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes 0,0000€/ m3 /mes
-  De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes 0,0586€/ m3 /mes
-  Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 0,0951€/ m3 /mes
Tarifa general
-  Fins a 10 m3 /unitat de consum/mes 0,0262€/ m3 /mes
-  De 10 a 20 m3 /unitat de consum/mes 0,0586€/ m3 /mes
- Excés de 20 m3 /unitat de consum/mes 0,0951€/ m3 /mes
Unitats familiars de més de 4 persones
Per a les unitats familiars de més de 4 persones, s’ampliarà el límit del 2n bloc de consum en 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 4 persones
b) Conservació de comptador 0,28€/ab/mes

 

Desenvolupament al Ple:

F Colomé CIU: SOREA entra un escrit perquè l'equip de govern no ho va poder fer abans.
German de ILFC: Queixes sobre el manteniment de la linia, moltes fuites d'aigua. Servei que creiem que s'hauria de municipalitzada quan caduqui el contracte. Fer una auditoria tecnica de l'estat de les
canonades al nostre municipi.
Corchado de PSC: Anuncia el seu vot negatiu. Demana creació de comissió per treballar el tema sobre si hi ha opcions per recuperar la concessió, fent una auditoria.
A Profitós d'ERC: Anuncia que votaran que no. De la gent de SOREA no ens en podem refiar. El seu objectiu era incrementar els seus guanys. Es volia canviar la tarificació, els trams, però el cànon d'aigua no pujava. Presenten una proposta inferior perquè creuen que no els hi acceptarem i portaran els comptes a l'agència catalana de preus que si que els acceptaran. Comenta que no sabem quin es el quadre econòmic inicial.
F Colomé CIU: S'atendran al que digui el ple. Pel que fa la comissió, estan mirant alternatives i està disposat a crear-la.
Rafa Bernabé ILFC: Agraeix el gest de Colomé de defensar el que surti del ple. Perd o deixa de guanyar l'empresa?
Es podria negociar la nova llei 24/2015. Proposa que es contracti una empresa que faci una auditoria de la xarxa del municipi perquè aquesta empresa ha de deixar el servei el 2017 en perfectes condicions.
A Profitós d'ERC: Avança que en el següent ple ERC presentarà una mociió per demanar la remunicipalització del servei immediata.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!