0
0
Vota!

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PGOU CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMER CIAL .

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntua l del Pla General d’Ordenació Urbana, consistent en la  modificació de ls articles 90, 91, 192, 199 bis, 206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- SOL·LICITAR informe a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 85.5 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic dur ant el període comprès entre els dies 26 d’abril i 26 de maig, segons edictes publicats en el diari ARA de 26 d’abril de 2012, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6116, de data 26 d’abril de 2012, respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, no havent-se presentat durant l’esmentat període cap suggeriment ni al.legació, de conformitat amb el certificat emès pel Secretari de la Corporació en data 29 de maig.
VIST l’informe emès per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
TENINT EN COMPTE el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa al procediment i   documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.
TENINT EN COMPTE el que disposa l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions inicial i provisional dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, així com l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de Febrer, en relació a la competència de la Comissió territorial d’urbanisme per a l’aprovació definitiva dels mateixos

Primer.-
APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació del
s articles 90, 91, 192, 199 bis, 206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
Segon.-
TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació de finitiva.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
6
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!