10
0
Vota!

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA TARGETA ELECTRÒNICA PER L’ÚS CIUTADÀ DE LA DEIXALLERIA .

Atès que un dels objectius d’aquest Ajuntament és, o hauria de ser, el de promoure, satisfer i sensibilitzar la ciutadania en temes de medi ambient i sostenibilitat, a més de tenir cura del manteniment i neteja dels espais públics del municipi.
Atès que el sistema actual de butlleta segellable per a la bonificació de la taxa d’escombraries no facilita gaire el seu ús i, per tant, no promou suficientment la implicació de la ciutadania a col·laborar en la recollida selectiva i en la promoció de l'ús de la deixalleria.
Atès que, en aquest tema, hi ha diferents models de procediment en municipis propers al nostre que faciliten millor el seu ús.
Atès que hem de treballar constantment per aconseguir una més gran incentivació i, en conseqüència, fer créixer el nombre de ciutadans implicats en la bona gestió dels residus amb procediments senzills, transparents i publicables als mitjans de comunicació del propi Ajuntament.

Primer.- Que l'Ajuntament posa en marxa la targeta electrònica de la deixalleria pels usuaris d'aquest municipi que permeti enregistrar la informació relativa als residus no ordinaris portats a la deixalleria municipal i que són objecte de la bonificació.
Segon.- Que s’implanta un sistema de gestió de la dita targeta en el mateix espai de la Deixalleria que farà possible un control informàtic des de les oficines de l’Ajuntament i que evitarà tant la paperassa d’ara com els desplaçaments dels ciutadans a les oficines de gestió de tributs municipals de la Diputació de Barcelona per a l’obtenció de la bonificació.
Tercer.- La Targeta electrònica s’obtindrà presentant instància a les oficines municipals amb un dels següents documents:
• Data tramitació model 902 (alta cadastral - hisenda)
• Data concessió cèdula 1a ocupació
• Referència cadastral de l'immoble
• Escriptura d'adquisició habitatge 2a mà (cal demanar-la a l'antic propietari) • Fotocòpia del rebut de la taxa d'escombraries de l'immoble I la podrà demanar tota persona que tingui un immoble al municipi, o bé un llogater, sempre i quan mostri el contracte de lloguer.
Quart.- El preu de la primera targeta serà gratuït; no així les segones targetes.
Cinquè.-Que, un cop implantat el sistema, es faran públiques les dades anuals del nombre d’usuaris de la Deixalleria com també dels nombre d’usuaris bonificats per aportacions fetes.
Sisè.- Publicar els presents acords als mitjans de comunicació de l'Ajuntament, inclosos xarxes socials, web i butlletí municipals.

1 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Crec que es força interessant posar-ho en marxa.

aluap - 25-01-2016 10:36

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!