6
0
Vota!

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE FIGARÓ-MONTMANY, CÀNOVES I SAMALÚS, L’AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS, INCOAT PER L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA.

VIST l’acord de Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015 (RE 8966/2015 de 9 de desembre), en el qual acorda incoar expedient de delimitació de termes municipals de Figaró – Montmany, Cànoves i Samalús, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès.
ATÈS que l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix el següent:
“En l'acord plenari d'inici de l'expedient s'ha de reflectir el motiu i l'objectiu de la delimitació i s'ha de nomenar una comissió constituïda per l'alcalde, dos regidors, el secretari de l'ajuntament i un tècnic. Aquest acord s'ha de comunicar a la resta de municipis afectats, els quals han de nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció de la comunicació, una comissió igual a l'esmentada anteriorment. Aquests acords s'han de comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la seva aprovació, i als propietaris de les finques afectades.”

Enllaços:

Acord de Ple de la Garriga del 18-11-2015

Decret 244/2007 (veure article 28.2)

Primer.- DESIGNAR les persones que es diran a continuació com a membres de la comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, corresponent a l’expedient de delimitació incoat per l’Ajuntament de la Garriga, de delimitació dels termes municipals de Figaró – Montmany, Cànoves i Samalús, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès:
- Alcalde: FRANCESC COLOMÉ TENAS
- Regidor d’Urbanisme: JORDI GANDUXÉ PASCUAL
- Regidor d’Obres i Serveis: MOISÉS TORRES ENRIQUE
- Secretari de la Corporació: JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH
- Arquitecte municipal: CRISTINA FUENTES MORENO
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, als Ajuntaments de la Garriga, Figaró – Montmany, Cànoves i Samalús i l’Ametlla del Vallès, així com a les persones designades com a membres de la comissió.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!