0
10
Vota!

2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016.


2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 2015, d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat acord ha estat exposat al públic, segons anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de desembre de 2015, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, a l’objecte que es poguessin presentar reclamacions, de conformitat amb allò previst a l’article 170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TENINT EN COMPTE que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’ha presentat escrit de reclamació per part dels interessats següents:
1) Grup Municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ (LFI), RE 425/2016 de data 19 de gener de 2016, presenta les reclamacions/al·legacions següents:
- Al·legació primera: es manifesta la manca de consens en l’aprovació inicial del pressupost i per aquest motiu sol·liciten una refeta del projecte de pressupostos pel 2016
- Al·legació segona: les partides pressupostàries de despeses, relacionades en l’annex I, són d’import inferior al cost real dels serveis als que donen cobertura econòmica, la qual cosa anul·laria el pressupost aprovat inicialment per a l’exercici 2016.
- Al·legació tercera: es planteja que, en el cas que no es refaci el projecte d’elaboració del pressupost de 2016 per desestimació de les al·legacions primera i segona, es proposen les reclamacions concretes formulades en l’al·legació quarta.
- Al·legació quarta: de forma genèrica es considera que la proposta de pressupostos per a l’exercici 2016 no s’adequa a la realitat social actual del municipi i es reclama que les partides de despeses s’haurien de minorar i destinar
els recursos econòmics a les partides de l’àrea de Benestar Social i de Dinamització Econòmica. De forma concreta es reclama reduir les partides següents:
a) La retribució als càrrecs electes. Demanen una reducció d’aquestes partides de 26.900€.
b) Reducció de despeses de correus, la partida pressupostària ha estat augmentada de 2015 a 2016 en un 25%, tot i l’augment en el partida d’equipaments en processos d’informació. Es sol·licita una reducció de 14.000€.
c) Reducció de la partida d’estudis i treballs tècnics de l’àrea d’Urbanisme i de la partida de serveis de consultoria i assistència tècnica de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior. La reducció total proposada és de 168.000€.
d) Reducció en 100.000€ de la partida pressupostària aportació al Consorci de Residus per a la selectiva i la deixalleria, atenent al fet que amb la futura concessió del contracte de recollida d’escombraries, la intervenció del Consorci restarà reduïda a la gestió de la deixalleria.
e) Reducció en 66.000€ de la partida de manteniment i conservació de jardins i en 58.000€ de la partida de manteniment de la via pública. El grup municipal no troba justificada l’augment pressupostari d’aquestes partides pel fet que no hi ha creixement en la zona enjardinada ni en la superfície i l’estat de la via pública del municipi.
f) No està justificada la partida d’inversions en altres infraestructures. Sol·liciten una reducció de 30.000 €.
La reducció total proposada és de 461.900€, que el grup municipal demana destinar a les partides de Benestar Social i de Dinamització Econòmica, detallades en l’annex 3 de l’escrit d’al·legacions, amb la finalitat de reduir l’impacte de la crisi econòmica i de les polítiques de retallades.
- Al·legació cinquena: es manifesta que els pressupostos municipals es condicionen a ingressos incerts com les sancions de trànsit pel sistema de foto-vermell.
TENINT EN COMPTE que, una vegada expirat el termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’ha presentat escrit de reclamació per part dels interessats següents:
2) Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), RE 490/2016 de data 21 de gener de 2016, presenta les reclamacions/al·legacions següents:
- Al·legació primera: es proposa modificar la partida de “despeses de correus” de 50.000€ a 25.000,00€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació segona: es proposa modificar la partida d’“ajuts socials” de 110.000€ a 180.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació tercera: es proposa modificar la partida de “serveis de defensa jurídica” de 50.000e a 25.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació quarta: es proposa modificar la partida de “serveis de consultoria i assistència tècnica” de 40.000€ a 20.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació cinquena: es proposa modificar la partida d’“estudis i treballs tècnics” de 180.000€ a 90.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació sisena: es proposa modificar la partida de “serveis de consultoria i assistència tècnica” de 6.000€ a 3.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació setena: es proposa modificar la partida de “programa subvencions empreses contractació” de 50.000€ a 100.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
- Al·legació vuitena: es proposa modificar la partida de “despeses cursos de formació ocupacional” de 25.000€ a 50.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.
ATÈS que els reclamants tenen la legitimació activa, de conformitat amb el que preveu l’art. 170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes.
Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la consideració d’interessats:
a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l’entitat local.
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per
vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són
propis.
ATÈS el que preveu l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, quant a les reclamacions contra el pressupost,
2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta Llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.
ATÈS que l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, quant a la publicitat de l’aprovació inicial del pressupost exposa el següent:
“1. Aprovat inicialment el pressupost general, s’exposa al públic, amb l’anunci en el butlletí oficial de la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, per 15 dies, durant els quals els interessats els poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. El pressupost es considera definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre-les.”

Primer.- DESESTIMAR les reclamacions presentades pel grup municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ (LFI), RE 425/2016 de data 19 de gener de 2016, contra l’acord d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016, de conformitat amb l’informe emès per la Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
Segon.- NO ADMETRE A TRÀMIT les reclamacions presentades pel grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), RE 490/2016 de data 21 de gener de 2016, contra l’acord d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016, per haver-se presentat de forma extemporània, de conformitat amb l’informe emès per la Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
Tercer.- APROVAR definitivament els pressupostos generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016.
Quart.- PUBLICAR l’acord definitiu i les plantilles personal i la relació de llocs de treball del Pressupost 2016.
Cinquè.- INFORMAR que contra l’aprovació definitiva del pressupost, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sisè.- NOTIFICAR aquests acord als grups municipals IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ (LFI), i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC).

2 Opinions
Resultat ple municipal
3
7

Opinions

Crec que és fa necessari un diàleg més obert per part del govern i l'oposició

aluap - 25-01-2016 10:38

En el pleno de diciembre de 2014, se acordó de dotar de presupuesto a la comisión que debería luchar contra la pobreza energética, ¿esta reflejado en el presupuesto?

Magdalena - 27-01-2016 20:56

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!