0
0
Vota!

RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 .

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les  Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla de pers
onal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2012.
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau, al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el dispositiu segon del present acord
no es formulin reclamacions.”
VIST l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de juliol de 2012, en el qual es donava un termini de 15 dies perquè els interessats que estiguin legitimats puguin examinar la documentació i formular, si  s’escau, les reclamacions que estimin oportunes.
ATÈS que durant el període d’exposició s’han presen tat les següents al·legacions(...)
VISTES les idèntiques fonamentacions jurídiques emprades en ambdós escrits,anteriorment esmentats, això és la infracció dels a rticles 3.1, 3.2, 2.1, 23.1 i 23.2 del Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de Mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la Correcció del Dèficit Públic.
VIST l’informe emès per la Secretaria i per la Intervenció d’aquesta Corporació, del qual es desprèn que el procés de confecció de la plantilla és ajustat a Dret.
DE CONFORMITAT amb el què disposa l’article 169 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que s’han detectat un seguit d’errades de transcripció en el pressupost de la Corporació i en el del Patronat d’Esports així com la manca de transcripció de les places que configuraven les plantilles de les societats mu
nicipals, Les Franqueses Dinamització Econòmica SL i Les Franqueses Entorn Verd SA però correctament pressupostades en llurs pressupostos.

Primer.-
DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions formulades pel GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA – ENTESA i les de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DECATALUNYA, mitjançant sengles escrits presentats el dia 20 de juliol de 2012, amb Registre d’Entrada núm. 5436/2012 i 5438/2012, respectivament, pels motius expressats a la part expositiva.
Segon.-
MODIFICAR, de conformitat amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, els pressupostos de la Corporació i del Patronat Municipal d’Esports, en el següent sentit (vegeu taula en l'acta):

Tercer.-
MODIFICAR, de conformitat amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, la plantilla i relació de llocs de treballque s’acompanya en els pressupostos de la Corporació, en el sentit d’ AFEGIR la totalitat de places d’ambdues societats municipals segons els Annexos que s’acompanyen i formen part del present acord.
Quart.-
APROVAR definitivament els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2012.
Cinquè.-
PUBLICAR en el butlletí oficial de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, de conformitat amb el què preveu l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.-

TRASLLADAR
còpia del pressupost general aprovat definitivament a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!