8
1
Vota!

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA “CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN MUNICIPAL”.

Es demana que des de l'ajuntament:

1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions com: el Foment de l’ocupació, la implicació política per a la millora de les condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i treballadores; la promoció de taules
d’ocupació i de formació municipal de persones en risc d’expulsió social, aturats de molt llarga durada i sense ingressos, joves i dones; la implicació en les taules dels agents socials i les empreses per a la creació de llocs de treball; el foment del
cooperativisme, l’economia social i l’ajuda als emprenedors/res i la creació empresarial i la introducció de clàusules socials a les empreses.
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.
3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva incorporació en programes d'habitatge públic i d'orientació laboral; garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc d'exclusió social.
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família: Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible; seguir apostant per les oficines socials
d’habitatge; treballar perquè les entitats financeres que disposin de pisos buits durant més de dos anys els ofereixin per al lloguer social com la millor alternativa per a la seva ocupabilitat.
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear o incrementar el Fons de Contingència Social municipal que garanteixi poder cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments, medicaments, serveis
associats a la salut...)
6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals,  perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap a una plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La pobresa
femenina, les retallades en educació, salut i ocupació han estat absolutament devastadores. En l’entorn local no permetrem restar oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes tinguin les mateixes oportunitats.
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les quals participin el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi que treballen donant suport a les persones afectades per la crisi; incrementar la coordinació
amb els centres escolars, àrees bàsiques de salut i d'altres agents locals per detectar noves necessitats socials relacionades amb la infància, l'alimentació o l'habitatge.
8. Garantir l’aigua, la llum i el gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir les taules i els fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats en el tema (companyies, entitats, etc.).
9. Treballar pel desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal, pel pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.
10.Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb discapacitat: Crear un suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i ciutats a través de la planificació, l’assessorament i l’execució d’infraestructures adaptades; hem de buscar i crear recursos per tal de generar municipis on tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui desenvolupar un projecte vital, per això necessitem fer inclusius tant els entorns educadors com les activitats municipals i crear espais compartits i oportunitats d’ocupació.
11.Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió sanitària del territori: Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció primària ha de ser realment de proximitat i universal; rebutgem el tancament de centres, d’urgències i de serveis, així
com la reducció de personal sanitari i el copagament. No tolerem les llistes d’espera actuals. Volem transparència en les dades.
12.Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori. Amb les retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social que s’havia aconseguit en els darrers anys. Des de l’administració local hem de participar activament en el disseny de les etapes educatives del nostre territori, ja que posseïm la informació dels actius de la ciutat; programar accions per combatre el fracàs escolar; posar de manifest que tota inversió en les etapes de 0-3, i la primària, son “estalvis” en
els programes de segona oportunitat; hem de posar recursos allà on són necessari i canviar els paradigmes que actualment no funcionen.
13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom, perquè l’entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de riquesa cultural i generadora d’ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser el nostre eix aglutinador de cohesió; mai és una despesa, sempre és una inversió.
14.Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una millor qualitat de vida i contra les desigualtats: treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència per als vianants, la
bicicleta i un transport públic amb preus assequibles.
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les necessitats dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari com a factors econòmics de desenvolupament.
16.Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació econòmica al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!