0
10
Vota!

6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2016, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015.

Tenint en compte que, s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part de Grups municipals LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA (ILFC-E) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), RE
8982/2015 de data 10 de desembre de 2015, presenta les al·legacions següents:
- Al·legació primera: es proposa modificar els impostos, les taxes i els preus públicsmunicipals amb criteris de progressivitat segons la renda dels ciutadans/es, fixar una fiscalitat amb criteris d’equitat. Es demana l’establiment de mecanismes de tarifació social, d’exempció i ajudes. En concret, es proposa iniciar aquest tipus d’actuació en la fixació del preu públic de les escoles bressol municipals a les Ordenances fiscals de 2017.
- Al·legació segona: es proposa l’exempció del 100% de la quota de la taxa per serveis administratius per concórrer a processos selectius de personal de l’ajuntament per als ciutadans en situació d’atur, sense ingressos superiors al salari mínim. - Al·legació tercera: es proposa l’atorgament d’una subvenció del 90% al preu del transport públic municipal per a la ciutadania en situació d’atur, sense ingressos superiors al salari mínim.
- Al·legació quarta: es proposa la fixació d’una taxa per obertura d’expedients d’habitatge buit, amb establiment de càrregues i sancions.
Es proposa fer efectiu el recàrrec del 50% en la quota de l’Impost sobre béns immobles per als habitatges buits, definits per la Llei 18/2007 d’habitatge de Catalunya.
- Al·legació cinquena: es proposa augmentar el període de durada de la bonificació a 10 anys pels vehicles energèticament eficients en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Es proposa revisar les bonificacions concedides als motors de combustió de baixes emissions, amb motiu de la recent notícia de la manipulació dels motors.
- Al·legació sisena: es proposa la modificació del quadre tarifa de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, mitjançant la modificació dels coeficients legals aplicats en el càlcul de les tarifes de l'impost, amb minoració dels coeficients pels vehicles de menor potència (coef.d'1 a 1,8) i amb augment dels coeficients pels de major potència (coef. 2).
- Al·legació setena: es proposa la bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre béns immobles per a les famílies monoparentals.
- Al·legació vuitena: es proposa l’atorgament d’una exempció en la taxa per ocupació de la via pública per la instal·lació de parades informatives i les activitats sense ànim de lucre de les entitats ciutadanes tipus partits polítics, sindicats, associacions, tot i que no estiguin inscrites al Registre d’entitats d’interès municipal.
- Al·legació novena: es proposa la supressió de l’increment del preu públic per les activitats esportives infantils del Patronat Municipal d’Esports, en l’ordenança general reguladora dels preus públics.
- Al·legació desena: es proposa la fixació de tarifes definides als serveis de restauració bars/cafeteries en els establiments en règim de concessió administrativa.
- Al·legació onzena: es proposa la supressió o la modificació a la baixa en el percentatge de bonificació en la quota de l’Impost béns immobles per a les empreses d’urbanització, construcció.
Vista la Memòria d’Alcaldia en referència a les al·legacions presentades.
Vist l’informe de la Intervenció.

ACORDS:
Primer.- ESTIMAR l’al·legació primera, i en conseqüència, acceptar la proposta de cara a les Ordenances Fiscals de l’exercici 2017.
Segon.- ESTIMAR l’al·legació segona, i en conseqüència, establir una exempció de la taxa per a concórrer a proves selectives de l’Ajuntament per a ciutadans que es trobin en situació d’atur, i sense ingressos superiors al SMI. La redacció de l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, que haurà de regir per a l’exercici 2016, queda com segueix:
Article 5. Beneficis fiscals
S’estableix una bonificació del 100 per cent, de la taxa per a concórrer a proves selectives de l’Ajuntament per ciutadans que es trobin en situació d’atur, i sense ingressos superiors al SMI.
Tercer.- DESESTIMAR l’al·legació tercera, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia.
Quart.- DESESTIMAR l’al·legació quarta, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia, tot fent constar, que l’Ajuntament procedirà a desenvolupar un text normatiu per tal de poder aplicar les sancions administratives a determinats comportaments dels titulars dels habitatges buits, de conformitat amb el que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Cinquè.- ESTIMAR l’al·legació cinquena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia, i en conseqüència, modificar la durada de la bonificació per vehicles energèticament eficients en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, fixant-la en 10 anys.
La redacció de l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que haurà de regir per a l’exercici 2016, queda com segueix:
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
c) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per les característiques dels seus motors o per estar considerats com a vehicles eficients energèticament, es considera que produeixen menor impacte ambiental.
S’entén que els vehicles amb menor impacte ambiental són:
1.- Vehicles elèctrics, vehicles híbrids (és a dir, els de combustió interna més motor elèctric) i vehicles de pila de combustible (entenent com a pila de combustible un sistema electroquímic que transforma l’energia química en energia elèctrica i vapor d’aigua).
2.- Vehicles que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol. Aquestes bonificacions només s’aplicaran per a les primeres adquisicions de vehicles i tindran una durada de 10 anys comptada des de l’any en que es produeix l’adquisició del
vehicle. Dites bonificacions no són acumulables entre elles.
Per a gaudir de les bonificacions esmentades, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’oficina de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ctra. de Ribes 14), juntament amb la presentació de la fitxa tècnica del vehicle, permís de circulació i còpia de l’etiqueta energètica del vehicle amb consum de combustible i emissions
de CO2.
Sisè.- DESESTIMAR l’al·legació sisena, de conformitat amb la Memòria d’Alcaldia.
Setè.- DESESTIMAR l’al·legació setena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia.
Vuitè.- ESTIMAR l’al·legació vuitena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia, i en conseqüència, establir una bonificació del 100 per cent de la quota de la Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, per entitats sense ànim de lucre amb representativitat
municipal. La redacció de l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 26, esmentada anteriorment, que haurà de regir per a l’exercici 2016, queda com segueix:
Article 5. Beneficis fiscals
.../...
3. S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de la taxa a les entitats sense ànim de lucre amb representativitat al municipi, quan realitzin activitats d’interès municipal.
Novè.- DESESTIMAR l’al·legació novena, de conformitat amb la Memòria d’Alcaldia.
Desè.- ESTIMAR l’al·legació desena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia, i en conseqüència es procedirà a aprovar un Text Refós del preus públics de tots els serveis de restauració, bars, i anàlegs, amb el benentès que s’haurà de tenir present per a cada concessió administrativa quin és l’òrgan competent per a la seva fixació.
Onzè.- DESESTIMAR l’al·legació onzena, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia.
Dotzè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2015:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
Tretzè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Catorzè.- Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Quinzè.- NOTIFICAR-HO als grups municipals LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA (ILFC-E) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i a les àrees de l’ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
1
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!