0
0
Vota!

PROPOSTA D'ACORD DE GENERACIÓ DE CRÈDIT PEL PRÉSTEC ICO DE 7.004.315,57 € OBTINGUT EN BASE AL REIAL DEC RET LLEI 4/2012 .

VIST que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per la cancel·lació d’obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitat s locals.
VIST que el préstec ICO d’import 7.004.315,57€ a què fa referència l’esmentat Reial Decret Llei 4/2012 i el Reial Decret Llei 7/2012, ha estat degudament formalitzat entre els dies 16 i 25 de maig de 2012 amb les 11 entitat s de crèdit que  conformen el “Fronting bancari” i pels imports indicats a continuació:

Primer.-
APROVAR l’expedient de modificació de crèdits del Pressupost de l’Ajuntament de 2012, per generació de crèdit, que es detalla a continuació:

Segon.-
PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar la despesa, obligació de les factures que es relacionen tot seguit per l’import queigualment s’indica:

Tercer.-
IMPUTAR aquest import a les partides pressupostàries núm. 01.4911.22713 per import de 21.603,23 i a la  08.3241.22708 per import de 2.479,09€ del pressupost de la Corporació, exercici 2012.
Quart.-
APLICAR els pagaments efectuats amb el mecanisme de finançament corresponents a factures dels patronats municipals a aportació de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2012 imputant-lo a la partida corresponent a cadascun del patronats

Cinquè.-
APLICAR els pagaments efectuats a la societat merca ntil Les Franqueses Entorn Verd, SA corresponents a la zona esportiva de corró d’Amunt i al parc del Falgar, com a pagament de factures pendents, i la resta d’import com a bestreta a retornar.
Sisè.-
EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termi ni de quinze dies hàbils, mitjançant la seva publicació al BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant el període d’exposició al públic, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!