0
0
Vota!

RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 19 DE JULIOL DE 2012, PEL QUAL S'APROVA UNA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES, DEL PERSONAL EVENTUAL, DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS PORTAVEUS D'AQUESTS .


ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords que es transcriuen íntegrament a continuació:
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 7 de juliol de 2011, es va establir el règim de dedicacions i retribucions del s càrrecs electes, les indemnitzacions i dietes dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, les subvencions per al funcionament dels grups municipals i les retribucions dels portaveus d’aquests.

VISTOS els Decrets d’Alcaldia de data 8 de juliol de 2011 i 29 d’agost de 2011 de nomenament del personal eventual com a càrrecs de confiança i d’assessorament especial.
ATÈS que en data 14 de juliol de 2012 s’ha publicat el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el qual s’estableix en l’art 2 l a reducció de les retribucions del personal del sector públic del mes de desembre, en el sentit que es suprimeix la paga extraordinària i la paga adicional de complement específic o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes de desembre.
TENINT EN COMPTE que les mesures que s’adopten en el Reial Decret Llei 20/2012, són d’obligat compliment i que afectaran als treballadors i treballadores del sector públic que veuran reduït de manera important el seu poder adquisitiu, és voluntat i obligació política de l’equip de govern d’aquest Ajuntament tenir les mateixes càrregues que el conjunt del seu personal i, per això, proposa fer extensives aquestes mesures, a tots els regidors/es, personal eventual, i grups municipals.
ATÈS, per altra banda, que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 no es van incloure les indemnitzacions dels regidors/es per a l cas que hagin d’oficiar matrimonis civils o cerimònies d’imposició de nom als nounats i similars en les dependències municipals i celebrats en dies festius, la qual cosa convé regularitzar, i amb efectes de la referida data, en virtut del principi de transparència previst a l’apartat 5 de l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

PRIMER.- APLICAR les mesures de reducció retributiva en la mateixa proporció i d’acord amb els mateixos paràmetres de temporalitat establerts al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l ’estabilitat  pressupostària i de foment de la competitivitat, a les retribucions que perceben actualment els regidors de l’Ajuntament que desenvolupen els seus càrrecs amb règim de dedicació exclusiva o parcial, al personal eventual de confiança i assessorament especial, en virtut de l’acord plenari anteriorment esmentat, en la nòmina corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre i durant la vigència del Reial Decret Llei 20/2012.
SEGON.- APLICAR, igualment, una reducció equivalent a la proporció que s’aplicarà d’acord amb els criteris del Reial Decret Llei 20/2 012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, a les quanties de la subvenció que perceben actualment els diferents grups municipals en virtut de l’acord plenari  anteriorment esmentat, amb efectes d’1 d’agost de 2012 i durant la vigència del Reial Decret Llei 20/2012 per els  imports que s’estableix a continuació (veure la taula en l'acta):
TERCER.- APLICAR, igualment, una reducció equivalent a la proporció que s’aplicaràd’acord amb els criteris del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures pergarantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, a l’assignacióeconòmica de 3.000 € bruts anuals que perceben elsportaveus dels grups municipals envirtut de l’acord plenari anteriorment esmentat, amb efectes d’1 d’agost de 2012 idurant la vigència del Reial Decret Llei 20/2012.
QUART.- APLICAR en els mateixos termes de reduccióamb que s’aplicaran els criterisdel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, unareducció de les indemnitzacions delsregidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni parcial d’acord amb el detall següent (veure la taula en l'acta):
CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als grups municipals, a les societats municipals.
SISÈ.-INFORMAR als òrgans que reglamentàriament esdeterminin des del Ministeri d’Hisenda i Administracions  públiques per la remissió d’aquesta iniciativa relativa a les despeses de personal d’acord amb el què s’estab
leix a la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 20/2012.
SETÈ.-ELEVAR aquest acord per a la seva RATIFICACIÓ al Ple de l’ajuntament , en la propera sessió que celebri.”

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!