4
0
Vota!

12.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ, GRUP SOCIALISTA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES, DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.

Primer. Instar a la Unió Europea a:
- Actuar de manera immediata per donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir situacions d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius
de persones en casos d’emergències humanitàries.
- Treballar per arribar a una solució diplomàtica als conflictes armats als països d’origen de les persones desplaçades, així com vetllar per a la protecció dels drets humans.
- Dur a terme polítiques justes i solidàries de redistribució de la riquesa que permeti als països més empobrits un desenvolupament pròsper.
- Implementar l’obligatorietat de les quotes d’exiliats a assumir per als seus països membres, en funció dels paràmetres que es considerin oportuns.
Segon. Instar el Govern espanyol a:

- Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
- Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
- Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les
persones.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Quart. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.

Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.

Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per realitzar un treball estable
i permanent que posi en marxa les diferents mesures per a la millor atenció i suport als refugiats.

Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.

Novè. Oferir els municipis com a territori d’acollida i publicitar-ho mitjançant el  desplegament d’una pancarta en un lloc visible del municipi i amb publicacions als mitjans de comunicació municipals.

Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
- Assistència en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l’acollida
- Acollida a Catalunya

Onzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Dotzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

 

Des de LFI:

Alex Vega: Aquesta moció en el fons és un rentat de cara.

Si no vols guerres, no venguis armes.

Els recursos els hem anat aprendre nosaltres, occident.

La majoria de guerres són per assolir objectius occidentals..

Sirians, subsaharians, tot són el mateix, són refugiats per guerra, per misèria i pobresa,...

Qui pensa en el poble kurd?

Què ens mobilitza?

Hem d'assumir la part de responsabilitat que ens pertoca.

 

Resposta:

Marina Ginestí. Contacte a partir de la web municipal per recursos per aquest cas.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!