0
0
Vota!

CREAR UNA COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL GASODUCTE MARTORELL- FIGUERES EN EL TRAM QUE AFECTA EL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

ATÈS que, el dia 7 de març de 2011, la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a l’empresa ENAGAS, SA l’autorització per a la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres. Aquest gasoducte forma part del projecte MidCat que tenia com a finalitat principal abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la xarxa de gas francesa.
TENINT EN COMPTE que, la gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’unainfraestructura de transport i no de distribució, ha comportat, per a la seva construcció, l’ús de maquinària pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 metres d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant amb tota contundència camps de conreu, boscos, carenes, rius i torrents.
ATÈS que aquest sistema constructiu, així com el traçat escollit ha generat una gran afectació a múltiples espais  naturals de tot el Vallès (el nostre municipi inclòs), la major part dels quals mantenen elevats valors ambientals,
ecològics i socials i que alguns d’ells formen part de la Xarxa Natura-2000.
ATÈS que es considera convenient fer un seguiment del projecte des de l’ajuntament, per tal d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat, la substitució de baixes i la reparació de possibles danys i desperfectes ocasionats durant els tres anys següents al de la finalització del gasoducte per part de l’empresa ENAGAS, SA.
ATÈS que per tal d’assegurar la correcta restauració ambiental dels terrenys del municipi afectats per l’obra, es considera convenient la creació d’una comissió local de seguiment de les obres.
VISTA la proposta realitzada pel Consell de la Pagesia, aprovada per unanimitat en sessió que va tenir lloc el proppassat 5 de juny, respecte la creació i la composició de la dita comissió.
ATÈS, per altra banda, que, tal i com es recull als acords del Consell de la Pagesia abans esmentats, es considera igualment convenient que s’insti al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio i a l’empresa ENAGAS, SA, perquè a la major brevetat possible, constitueixin una comissió mixta de seguiment, integrada per la representació del Ministerio de Indústria, ENAGAS, SA, Generalitat de Catalunya, els ajuntaments afectats, i dos representants d'entitats conservaci
onistes del Vallès Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat.

Primer.-
APROVAR la creació d’una comissió local de seguiment de les obres del gasoducte Martorell-Figueres, amb l’objectiu que vetlli, dins les seves competències, per la correcta finalització de l’obra, la seva seguretat, el seguiment i l’avaluació dels treballs que s’hauran de realitzar per a la restauració ambiental i morfològica i dels terrenys del municipi afectats per les obres i que reculli totes les incidències detectades durant el decurs de les mateixes.
Segon.-
ESTABLIR que la comissió estarà formada pels següents membres:
- Tècnics municipals:
· CRISTINA FUENTES MORENO, arquitecta Municipal
· MA. TERESA SERRA BENACH, cap d’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat
· Un membre de la policia local (a determinar)
- Representants dels propietaris afectats:
· ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, veí de Llerona
· RAMON VIURE RIBAS, veí de Corró d’Amunt
Tercer.-
INSTAR al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio i a l’empresa ENAGAS, SA, perquè en el termini màxim d'un mes, constitueixin igualment una comissió mixta de seguiment integrada per la representació del Ministerio de Indústria, ENAGAS, SA, Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats, i dos representants d'entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del conjunt del territori afectat.
Quart.-
NOTIFICAR els presents acords al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio, a l’empresa ENAGAS, SA, a la  Generalitat de Catalunya, als ajuntaments afectats, a les entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, i als membres que hauran de formar part de la comissió local de seguiment de les obres.
Cinquè.-
NOTIFICAR-HO també al Consell de la Pagesia i als Consells del Poble de Llerona i de Corró d’Amunt

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!