0
1
Vota!

APROVAR LA SOL·LICITUD DE L'OPERACIÓ DE PRÉS TEC A LLARG TERMINI A QUÈ FA REFERÈNCIA EL REIAL DECRET L LEI 4/2012, PEL QUAL ES DETERMINEN LES OBLIGACIONS D'IN FORMACIÓ I ELS PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MEC ANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LE S ENTITATS LOCALS, UNA VEGADA EL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HA VALORAT FAVORABLEMENT EL PLA D'AJUST PRESENTAT PER AQUEST AJUNTAMENT I FACUL TAR AL SENYOR ALCALDE PER A LA SEVA FORMALITZACIÓ .

VIST el que preveu el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals mitjançant la autorització d’una operació endeutament.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2012, va aprovar el pla d’ajust a que fa referència l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, esmentat.
TENINT EN COMPTE que en data 27 de març de 2012 el pla d’ajust va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i  Administracions Públiques per a la seva valoració i que en data 30 d’abril de 2012, la Secretaria General del Ministeri d’Hisenda va informar-lo favorablement per l’import màxim de 7.447,693.91€.
TENINT EN COMPTE el que s’estableix al punt 5 de l’article 7 de l’esmentat Reial Decret Llei 4/2012, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès podrà concertar l’operació de préstec a llarg termini per l’import de les obligacions pendents de pagament que els contractistes hagin manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat fins a data 22 d’abril de 2012.
TENINT EN COMPTE l’establert en els articles 3 i 4 de l’esmentat Reial Decret Llei fins a data 30 d’abril de 2012, l’import de les obligacions pendents de pagament certificades i que els contractistes han manifestat la seva voluntat d’acollir-se al
procediment instrumentat ascendeix a 7.004.316,97€, segons documentació que s’annexa i forma part del present acord.

Primer.-
DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament a data 30 d’abril de 2012, que s’annexa i forma part del present acord
Segon.-
APROVAR la sol·licitud de concertació d’una operació d'endeutament a llarg termini per la cancel·lació d'obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l'article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al  pagament de les obligacions pendents de les entitats locals, d’acord amb el detall següent:
Característiques de l'operació d'endeutament que es pretén concertar:

L'import de l'operació d'endeutament és de 7.004.31 5,57 €.
Termini de l'operació: 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del principal.
Amb la flexibilitat necessària per poder efectuar cancel·lacions anticipades.
El cost financer de l'operació és l'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
La garantia:
retenció de la participació municipal en els tributs de l’Estat
Tercer.-
TRAMETRE una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. L’operació d’endeutament haurà de ser incorporada, en el termini màxim d’un mes des de la data de la seva  formalització, a la Central de d’Informació de Riscos de les entitats locals, d’acord amb el que esdisposa a l’article 55 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a l’article 24 del text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, i les seves normes de de senvolupament

Quart.-
COMPTABILITZAR degudament la present operació en relació als organismes autònoms i les societat mercantils de capital municipal.
Cinquè.-
FACULTAR l'Alcalde-President, tan àmpliament com en dret procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els corresponents documents de formalització

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!