0
0
Vota!

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALIS TES DE CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.

ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
ATÈS que el creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballa dores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegad
a a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del sobren deutament.
ATÈS que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com a conseqüència dels més de 328.0 00 procediments d’execució hipotecària iniciats.
ATÈS que és evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un dels principals col•lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per tant objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció social.
ATÈS que avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
ATÈS que per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament de l seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans a cords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes.
ATÈS que les entitats Comissions Obreres (CCOO), Co nfederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), Observatori pels Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Unió General de Treballadors (UGT) impulsen la campanya de recollida de signatures a través de la ILP per la modificació de la llei en el tractament de les execucions hipotecàries i han proposat aquesta moció per presentar a tots els ajuntaments.

Primer.- MOSTRAR el suport al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per les entitats abans esmentades, amb la finalitat de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per  execucions hipotecàries.
Segon.- FACILITAR el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi.
Tercer.- INSTAR el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos que afecti la residència habitual.
Quart.- INSTAR el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
Cinquè.- INSTAR el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir aun habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
Sisè.- INSTAR el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deu te hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
Setè.- INSTAR el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests momen ts estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
Vuitè.- INSTAR el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.
Novè.- TRASLLADAR aquest acord per al seu coneixement i adhesió, a les entitats municipalistes de Catalunya, al President de la Gen eralitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al President del govern de l’estat espanyol, al Govern de l’estat espanyol, al Ministeri de Fomento, al Congrés dels Diputats, al Senat, als partits polítics catal ans amb representació a les Corts Generals de l’Estat i a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer socia l i de paralització dels desnonaments. Així mateix informar d’aquest acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de com unicació municipals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!