0
0
Vota!

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGI NA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR LA CADUCITAT DE L'EXPEDIENT AMBIENTAL DEL "CIERRE DE L A AUTOVIA ORBITAL" (QUART CINTURÓ) .

ATÈS que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental de projectes.
ATÈS que, en concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar de s de la finalització del termini d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per trametre a l'òrgan ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambienta l del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la declaració d'impacte ambiental (DIA).
ATÈS que els 18 mesos finalitzaven el 9 d’abril 2012.
ATÈS que han transcorregut més de 18 mesos des del tràmit d’informació pública i el Ministerio de Fomento encara no ha tramés l’expedient a Medio Ambiente per emetre la declaració d’impacte ambiental.
ATÈS que l’ADENC, en representació de la Campanya contra el Quart Cinturó, ha sol·licitat al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l’expedient ambiental.
En relació als antecedents exposats, els grups municipals de Les Franqueses Imagina iEsquerra Republicana de Catalunya proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció delssegüents

Primer.-
SOL·LICITAR al Ministerio de Medio Ambiente que de clari la caducitat de l’expedient ambiental del EI4_B_16 Cierre de la aut ovia orbital referent a l’estudi informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès.
Segon.-
TRASLLADAR aquest acord al Ministerio de Medio Ambiente, a la Conselleria de territori i sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a l’ADENC i als Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. Així mateix informar d’aquestacord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!