6
0
Vota!

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA.

ATÈS que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.
ATÈS que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la universitat.
ATÈS que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els de titularitat privada i concertada.
ATÈS que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democracia real en la presa de decisions. Amb això s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i amb projectes discutits a l’escola; una avaluació que permeti millorar als centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i asegurar una participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la presa de decisions.
ATÈS que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.
ATÈS que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.
ATÈS que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presencia masculina que a hores d’ara és mínima.
ATÈS que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa: familia, professorat, alumnat,etc., La ratificació per part dels Consells Escolars és eSsencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres educatius.
ATÈS que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de plans d’entorn potents i d’altres actuacions, i que es podria plantejar el fet de pluralitzar els agents que intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no necessàriament docents i remunerades.
ATÈS que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar estratègies a nivel públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques salari per garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris.
ATÈS que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que treballen en els centres educatius.
ATÈS que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de treball a temps complert o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 50%.
ATÈS que els procesos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu han de ser transparents i objectius.
Per tots aquests motius, el grup municipal de LFI-E proposa al ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR SUPORT institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els recursos necessaris per a la seva tramitació i recollida de suports.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).
Tercer.- INSTAR al Parlament – com platneja aquesta ILP – a debatre una nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord als promotors d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular, així com al Parlament, els grups parlamentaris i al Govern de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!