1
5
Vota!

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS.

ATÈS que la Generalitat de Catalunya va executar un tram de la Ronda Nord de Granollers pel municipi de les Franqueses del Vallès, i per tant, la propietat de la mateixa i el seu manteniment és la mateixa institució.
ATÈS que ambdues institucions, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, van signar un conveni per al finançament de l’esmentat tram viari, que l’Ajuntament de les Franqueses ha complert amb les condicions establertes, però a la Generalitat li queda pendent la connexió amb el Polígon Industrial V del nostre municipi, que ha quedat per executar.
ATÈS que el govern de les Franqueses del Vallès no ha volgut portar als tribunals l’esmentat conveni perquè estaven parlant-ne i no volia contaminar la resolució del cas, però han passat més de quatre anys sense que s’hagi esmentat el projecte.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR a la Generalitat de Catalunya l’acabament de les obres del tram de la Ronda Nord de Granollers, el projecte de connexió entre la Ronda i el Polígon Sector V del municipi de les Franqueses del Vallès.
Segon.- EMPRENDRE accions judicials, si no hi ha voluntat per part de la Generalitat de Catalunya, per complir el conveni signat entre ambdues institucions per a l’execució de la Ronda Nord de Granollers, que el nostre municipi ha complert amb les condicions estipulades.
Tercer.- TRANSMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, el conseller de Territori i Sostenibilitat i a la resta de grups polítics del Parlament de Catalunya i a la Secretaria de l’ajuntament

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
5
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!