5
0
Vota!

9.- MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT DE LA CORPORACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL.

ATÈS que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya és un guardó creat per la Generalitat de Catalunya per Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
VIST l’escrit amb RE 2015/784 de data 13 de febrer, tramès per l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en el qual sol·licita que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesti el seu suport a la petició formulada, per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a que sigui concedit aquest guardó a la Fundació Privada Vallès Oriental.
ATÈS que és voluntat d'aquest ajuntament reconèixer el projecte social de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) de defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Per tot això, l’alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la proposta per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO).
Segon.- TRASLLADAR aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) i a l’ajuntament de la Roca del Vallès.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!