0
6
Vota!

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, …I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT ….

VIST l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Primer.- APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA,
per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a annex al present acord, amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que permeti:
1. La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport detectades.
2. Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats.
3. Fixar un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i a l'empresa Sagalés, SA.”
ATÈS que en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat dels Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés, per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera de a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb vigència fins el 31 de desembre de 2013.
ATÈS que la clàusula 7a del conveni anteriorment esmentat estableix que en el cas que les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en el conveni, les parts procediran a les adaptacions corresponents mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional.
ATÈS que el Ple en data 27 de febrer de 2014 va aprovar el primer Protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014.
27
VIST l’esborrany del segon Protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat es recull tot un seguit de modificacions que comporten una alteració de les condicions econòmiques segons l’annex 8 Estudi del repartiment del dèficit tarifari de les línies L-1, L-20, L-21, L-22 I L-23 dels transports públics de la conurbació de Granollers. Les modificacions consisteixen en l’adquisició de 2 nous vehicles híbrids a partir del mes d’octubre; l’adaptació de la imatge de les parades i la nova distribució del dèficit tarifari. Això suposa una aportació per part de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per al 2015 d’un import de 93.301,12 € corresponent al Transport urbà de les Franqueses del Vallès L1, L2 (20, 21 i 22) i L3 que està integrat en l’àrea urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles, i d’un import de 63.168,45 € corresponent a la línia de servei municipal d’autobús L6; resultant un import total de 156.469,58 €.
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis.
ATÈS que existeix suficient consignació pressupostària a la partida número 2015 05 4411 22300 del pressupost vigent de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el segon protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
Segon.- APROVAR la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener
de 2015 i el 31 de desembre de 2015 en els termes que queden recollits en el segon protocol addicional al Conveni.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’anualitat 2015 per un import de 156.469,58€ amb càrrec a la partida pressupostària 2015 05 4411 22300.
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del segon protocol addicional a què fa referència a l’acord primer.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, SA.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!