6
0
Vota!

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS.

VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn que es considera necessari aprovar  un reglament adaptat a la realitat existent que té per finalitat la regulació de la concessió d’ajuts per a la realització  d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TENINT EN COMPTE que es considera adient l’aprovació d’un nou per a la concessió d’ajuts per a la realització de les activitats més amunt descrites.
VISTA la proposta de reglament per a la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.
VIST l'informe emès per la cap d'Àrea de Polítiques Socials.
VIST l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 4.1.a) de la Llei 7/1987, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 60 a 66 del ROAS.
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa al Ple de l’ajuntament, els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament per a la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text del reglament per a la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estius i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. També es publicarà el text de l’ordenança que és objecte d’aprovació en el web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!