0
0
Vota!

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DEMANAR RESPONSABILITATS A L'EMPRESA ENAGAS I AL MINISTERI D'INDÚSTRIA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL GASODUCTE MARTORELL-FIGUERES .

El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines, depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a l’empresa ENAGAS SA l’autorització per a la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres. Aquest gasoducte forma part del projecte MidCat que té (o millor dit , tenia) com a finalitat principal  abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la xarxa de gas francesa.
La gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’una infraestructura de transport i no de distribució, comporta per a la seva construcció l’ús de maquinària pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 metres d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant amb tota contundència camps de conreu, boscos, carenes, rius i torrents.
Aquest sistema constructiu, i el traçat escollit, genera una gran afectació a múltiples espais naturals de tot el Vallès (el nostre municipi inclòs), la major part dels quals mantenen elevats valors ambientals, ecològics i socials i alguns d’ells formen part de la Xarxa Natura-2000.
Ja iniciades les obres de construcció del Gasoducte , el passat mes de gener de 2012 va transcendir la decisió del govern francès de desestimar la construcció del tram del gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era el que donava continuïtat i sentit al tram Martorell-Figueres, optant per interconnectar la xarxa francesa amb l’espanyola
a través del gasoducte Biriatu-Larrau, ja existent.
El passat 13 de març, la directora general del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme donava resposta escrita a la petició feta sobre la situació del Gasoducte Martorell-Figueres. En aquesta resposta oficial deixava palesa la no  continuïtat del gasoducte a partir d’Hostalric:
En definitiva, en la actualidad solo se encuentra en ejecución el tramo Sur del Gasoducto “Martorell-Figueres”, dado que, su tramo Norte, como el gasoducto “Martorell-Frontera Francesa” se encuentran supeditados a la decisión de acometer una nueva conexión internacional entre España i Francia, circunstancia que finalmente no se ha producido. També hem tingut coneixement que el 16 de juliol de 2010 l’European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) –un grup consultiu independent de la Comissió Europea en les àrees d’electricitat i gas, format pels màxims representats dels organismes reguladors competents dels estats membres- junt amb la Comisión Nacional de Energia (CNE) i la Comission de Regulation de l’Énergie (CR), van fer pública la decisió, dins del procediment Open Season 2015, de validar la capacitat de transport de la connexió Irún-Biriatu en el sentit España-França i al mateix temps no validar el desenvolupament del projecte MidCat (“La capacidad solicitada por los comercializadores en el proceso no fue suficiente para validar el desarrollo del proyecto MidCat”).
Es constata, doncs, que la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va autoritzar a l’em presa ENAGAS SA la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres, com a tram espanyol del  projecte MidCat, sense l’existència dels necessaris acords dels organismes internacionals que donessin la garantia d’interconnexió amb França, i un cop l’estat francès ja havia desestimat el projecte.
El Gasoducte Martorell-Figueres no servirà doncs per a la principal finalitat per a la qual s’està construint: abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la xarxa gasísta francesa.
En conseqüència, el tram Martorell-Figueres està mancat de tota justificació i encara menys justificació té l’enorme afectació que està o casionant als diferents espais naturals
del Vallès pels quals travessa. La capacitat del gasoducte, els requeriments tècnics i de seguretat i el sistema  constructiu emprat estan sobredimensionats i no es correspon als subministraments que ha de possibilitar, en el cas que fos destinat a millorar l'abastiment a les comarques barcelonines i gironines.
En relació als antecedents exposats, els grups muni cipals de Les Franqueses Imagina i Esquerra Republicana de Catalunya proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

Primer.-
INSTAR el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas a donar explicacions públiques del perquè va autoritzar la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb França i, en conseqüència, del sobrecost econòmic i del major impacte ambiental, si el seu destí acaba sent en un futur únicament el possible subministrament de gas a les comarques gironines i barcelonines.
Segon.-
INSTAR el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè en el termini màxim d'un mes constitueixi una  comissió mixta de seguiment integrada per la representació del Ministeri d’Indústria, Enagas, Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats, i dos representants d'entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la correcta re posició física i vegetal del territori afectat.
Tercer.-
INSTAR el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost d'aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupost os públics ni sobre els usuaris d'aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de l'aprovació d'un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per la seva construcció.
Quart.-
TRASLLADAR aquest acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a  Enagas, i informar-ne al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya . Així mateix, informar d’aquest acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!