1
0
Vota!

PROPOSTA PER SOL•LICITAR AL MINISTERI D'HISENDA 1 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES L'ADHESIÓ AL COMPARTIMENT DEL FONS D'IMPU LS ECONÓMIC D'ACORD AMB L'ESTABERT AL REIAL DECRET LLEI 17/2014, DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES DE SOTENIBILITAT FINANCERA DE LES COMUNITATS AUTÓNOMES 1 ENTITATS LOCALS 1 D'ALTRES DE CARÁCTER ECONÓMIC.

ACORDS:

Primer.- SOL·LICITAR l 'adhesió al  Ministeri d 'Hisenda i Administracions Públiques al compartiment del .fons d 'impuls económic establert al Reial Decret llei 1712014, per la cobertura dels principals i inleressos dels prèstecs a llarg termini .formalitzats, segons el detall que s 'adjunta i forma part del present acord.

Segon.- TRAMETRE al Ministeri d 'Economia i Hisenda i Administracions Públiques per miljans telematics tota la documentació necessària a tal efecte.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!