1
3
Vota!

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOL·LICITANT UNA AUDITORIA DE LES FINANCES MUNICIPALS.

ATÈS que cal implementar mecanismes de control que fiscalitzin la gestió econòmica dels responsables de les finances municipals i revisin les pràctiques comptables i administraves emprades per l’ajuntament i els seus organismes autònoms en
l’elaboració de la seva comptabilitat.
ATÈS que sotmetre els estats financers de l’ajuntament a la supervisió de professionals externs i independents a la corporació municipal constitueix un exercici de transparència i de suport al control intern sobre aspectes tals com la verificació de
l’Estat de Romanent de Tresoreria, Resultat Pressupostari, Balanç de Situació, Compte de Resultats Econòmic i Patrimonial i Memòria de l’ajuntament i els seus organismes autònoms.
ATÈS que una auditoria externa permet detectar desequilibris pressupostaris i anomalies com l’inflament de partides d’ingressos per arribar a quadrar les despeses o la possible utilització d’empreses municipals per generar ingressos ficticis. També permet determinar el grau de previsió a l’hora de programar la despesa i el rigor a l’hora d’elaborar els pressupostos, comptabilitzar els drets que l’ajuntament pugui tenir pendent de cobrament i el compliment o no de la llei de contractes del sector públic pel que fa a la contractació de proveïdors, així com que es determini el compliment del pla d’ajust.
ATÈS que l’elaboració d’un pressupost municipal requereix conèixer la situació real d’aspectes com l’endeutament i el grau de solvència.
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Encarregar una auditoria externa de la situació econòmica i financera del nostre ajuntament i els seus organismes autònoms dependents a 31 de desembre de 2014.
Segon.- Convocar una roda de premsa per fer públics els resultats de l’auditoria comptable duta a terme quan aquesta s’hagi completat.
Tercer.- Traslladar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al tauler d’anuncis i el Butlletí Municipal.

Resultat ple municipal
1
4
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!