11
0
Vota!

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA.

El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual Espanya en forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència.
D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a un habitatge digne (Observació General núm. 41) i el dret a l’aigua i el sanejament (observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions Unides en 20102), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.
La situació de crisi econòmica, l’atur i les retallades que s’estan portant a terme des del Govern de l’Estat i des del Govern de la Generalitat de Catalunya en drets socials estan provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes famílies per accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, el gas o la llum, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digne.
Mentre que Endesa, Gas Natural Fenosa i Agbar obtenen milions de beneficis (2.771, 1.657 i 432,9 milions respectivament l'any 2011), la Taula del Tercer Sector de Catalunya ha alertat que el 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, i al voltant d’unes 320.000 famílies, tenen problemes per pagar les factures de llum o gas, mentre que a l’inici de la crisis el percentatge es situava en el 5,4% i que aquest hivern les xifres s’agreujaran si no s’actua.
És per això que s’ha d’actuar d’una manera coordinada, justa i decidida per part dels Governs de l’Estat i de la Generalitat per garantir els subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot i els esforços de les
administracions locals que, a través dels serveis socials municipals, estan cobrint les dificultats de les famílies que es troben en situació de no poder cobrir les necessitats bàsiques de subministraments, és necessari que s’adoptin mesures estatals i
autonòmiques per abordar aquesta greu problemàtica.
Fins el moment, el Govern de la Generalitat, només ha aprovat el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Però, aquest Decret que es troba en suspens pel Tribunal
Constitucional desprès d’haver admès a tràmit la denúncia del Govern de l’Estat, ha estat ineficaç. Des de la seva vigència al desembre de l’any 2013, només 800 famílies a Catalunya s’han acollit, ja que no garantia el pagament de les factures, sinó el seu ajornament.
Per tots aquests motius considerem que s’han de prendre mesures urgents per aturar la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, el gas, el butà i el propà com un dret social bàsic per al manteniment d’un habitatge digne.
2. Instar el Govern de l’Estat a garantir que els consumidors en situació de vulnerabilitat tinguin accés a una tarifa social en funció dels seus ingressos –la suma del lloguer de l'habitatge i dels subministres energètics no poden ser superiors al 35% de la Renda familiar disponible-, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real estigui finançat a través de la creació d'un fons públic-privat que garanteixi els subministraments a les famílies més vulnerables o una tarificació de mínims amb terminis sense interès. I, regulant per llei els elements mínims imprescindibles per a desenvolupar una protecció efectiva i
transparent de tots els consumidors respecte dels subministradors energètics.
3. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un nou decret llei de pobresa energètica que ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, eviti el tall de subministraments a les persones que no arribin a l’1,5 de la renda de suficiència energètica de Catalunya i no puguin afrontar el deute, promovent el pagament a través d’un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses, tal i com estableix la Moció 151/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista.
4. Instar el Govern de la Generalitat a crear, immediatament, una treva hivernal que aturi els talls d’energia a les famílies en situació de vulnerabilitat, i que es faci responsable, conjuntament amb les empreses de subministraments energètics de
les factures i rebuts impagats.
5. Instar el Govern de la Generalitat a augmentar els recursos econòmics als ajuntaments i Consells Comarcals, a través dels contractes programa amb Benestar Social i Família, per fer front a les situacions de pobresa energètica que estan cobrint els Serveis Socials municipals.
6. Instar el Govern de la Generalitat a preveure en la propera revisió de la Cartera de Serveis Socials la garantia dels subministraments energètics per a les persones en situació de vulnerabilitat.
7. La creació d’una Comissió de treball amb tots els Grups municipals per endegar un diagnòstic real de la situació en què es troba el nostre municipi en referència a la pobresa energètica i la implementació de solucions per les persones afectades.
8. Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar diverses àrees de l’Ajuntament com Serveis Socials, Sostenibilitat, Urbanisme o Promoció econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar contra
la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder reaccionar davant de la urgència i la dificultat en què es troben moltes famílies. Reclamant els recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen competència.
9. Convocar de manera immediata la Taula sobre la Pobresa Energètica per tal d'avaluar la situació de milers de llars catalanes, establir prioritats de cara als propers mesos i acordar la presa de mesures de caràcter immediat.
10. Intensificar les mesures que fomentin la diversificació i la transparència en el sector privat de l'energia, garantint l'accés a uns preus raonables i transparents, i auditar els costos sobre els beneficis reals. I, que en cap cas els costos de la
gestió es repercuteixen en les factures que abonen els consumidors.
11. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

1 Opinions
Resultat ple municipal
9
1

Opinions

Quin és o seran els passos que haurem de seguir els ciutadans afectes ... Com és farà extensible la informació perquè arribi a tothom...

magda - 17-12-2014 11:48

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!