1
10
Vota!

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER ALS ANYS 2015 I 2016.

ATÈS que els Pressupostos Generals de la Corporació de 2015 no assoleixen l’objectiu de Regla de la Despesa, provocada per la inclusió en el Pressupost de Despeses de la previsió d’inversió, en aplicació a la previsió d’ingressos derivada de la venda de parcel·les provinents d’aprofitament urbanístic.
ATÈS que l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
DE CONFORMITAT a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini màxim d’un mes des de l’incompliment.
ATÈS el que preveu el Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
VIST l’informe favorable de l’Interventor.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Pla Econòmic Financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a
l’annex.
Segon.- TRAMETRE còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
Tercer.- FER CONSTAR que el Pla Econòmic Financer estarà a la disposició del públic durant el seu període de vigència.

2 Opinions
Resultat ple municipal
3
7

Opinions

Amb un govern que enlloc d'aprendre dels errors, que ens dut en aquesta crisi, segueix cometent-los; no es creíble cap pla financer. I més tenim en compte que enlloc de reduir endeutament fa que l'ajuntament s'endeuti més i per tant els veïns de les Franqueses estiguem més endeutats.

FGF - 17-12-2014 10:20

Perdó, hi ha un vot positiu quan volia votar no. Com puc canvia el vot? Gràcies.

magda - 17-12-2014 11:18

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!