0
9
Vota!

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2015.

VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2015, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats mercantils de capital
públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i la relació de llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat informat favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn
Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2015.
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau, al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.

1 Opinions
Resultat ple municipal
3
7

Opinions

Un govern que presenta una aposta d'inversió de 3.6 milions d'€ per acabar un teatre auditori que no podrem mantenir i que pensa treure els diners de les quotes urbanístiques del sector N on alguns propietaris es preveu que acabin als jutjats. Em recorda al conte de la lletera. Per això no me'n fio d'aquests pressupostos ni d'aquest govern

FGF - 17-12-2014 10:26

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!