0
6
Vota!

PROJECTE ACTUAL AMB EL QUE ES VOL URBANITZAR EL SECTOR N.

INFORMACIÓ COMPLETA A:

https://drive.google.com/folder/d/0BwxDzHgVMtRZbUtVdVhlaEg3Tms/edit

 


PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL VALLES
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 24 d'octubre de 2013, va adoptar, entre d’altres, els acords següents “Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial urbanístic del Sector N de les Franqueses del Vallès.”

TENINT EN COMPTE que per a la tramitació del Pla Parcial s’han efectuat notificacions als Ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès, sense que s’hagin presentat al·legacions per part dels mateixos.
ATÈS que s’han sol·licitat els següents informes sectorials:(...)
ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant els terminis compresos entre el 13 de novembre i el 27 de desembre, i del 7 de juny a 7 de juliol de 2014. TENINT EN COMPTE que durant els terminis d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions:
Entre el 13 de novembre i el 27 de desembre de 2013 s’han presentat les següents al·legacions:
1. Sr. Jaume Junoy Ambrós, en representació de la societat Clavataire, S.L.. RE- 2013/8685, de 27 de novembre de 2013.

(...)

Pel que fa a la titularitat de les finques és propi del projecte de reparcel·lació. No obstant això, es comprovaran aquestes afirmacions i es procedirà a modificar l’estructura de la propietat.
Pel que fa al traçat del vial, el traçat actual deriva de la problemàtica generada en altres alternatives que van afectar el terme municipal de la Roca, fet que va paralitzar la proposta de planejament parcial inicial així mateix l’accés a la propietat de l’interessat està garantit amb la nova vialitat resultant del pla parcial.
Pel que respecta a l’al·legació relativa a la viabilitat econòmica, el present document del Pla Parcial inclou l’avaluació econòmica i financera, així com l’informe de sostenibilitat econòmica que justifiquen la viabilitat del sector. Així mateix no consta que l’al·legant hagi aportat valoracions, estudis o proves consistents i suficients que malmetin la seva credibilitat.
Per tot allò anteriorment exposat, es proposa desestimar les al·legacions interposades. (...)
VIST l’acord de la Comissió d’Urbanisme adoptat en la sessió de 25 de setembre de 2014 relatiu al Pla Parcial urbanístic del sector N, el qual fixa una sèrie de prescripcions que cal incloure en el Pla Parcial.
ATÈS que les prescripcions s’han inclòs en un text refós aprovat per Decret d’Alcaldia de 23 d’octubre de 2014.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2014 va acordar:
“1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla parcial urbanístic del sector N de Les Franqueses del Vallès, promogut i tramès per l’Ajuntament.
2 Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.”
ATÈS que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 4 de març de 2005, es va reconèixer a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l’empara de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, la competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats a què fa referència l’article 79.1 de la Llei 2/2002, en la redacció donada per la Llei 10/2004.
ATÈS que les referències legals esmentades anteriorment s’han d’entendre referides a la normativa vigent en l’actualitat.
VIST l’informe emès per l’empresa NUCLI, Advocats, SLP

VIST l’informe jurídic que s’incorpora en l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme en relació a les al·legacions presentades.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS:
(...)


Tercer.- APROVAR definitivament el Pla Parcial del Sector N (carretera de Cardedeu), formalitzat a través del text refós que incorpora les prescripcions vinculants fixades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 26 de setembre de 2014, tenint en compte l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2014.
Quart.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Cinquè.- DISPOSAR la publicació dels presents acords, juntament amb les normes urbanístiques del Pla Parcial del sector N als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament. Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.
Les Franqueses del Vallès, 17 de novembre de 2014
Joan Antoni Marín Martínez
Regidor d’Urbanisme.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!