7
0
Vota!

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA.

En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15 d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única.
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, modificat pel Decret 55/2012, de les entitats esportives de Catalunya.
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports.
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la Llei 15/2014, així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria d’esports establerta a l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del sistema de llicències esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles.
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques que hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i clubs d’altres autonomies.
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una resposta  eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió competencial que laminarà l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les federacions catalanes i les espanyoles.
Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats de
l’esport català.
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i competitiu.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català.
Segon.- INSTAR el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports.
Tercer.- Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme, amb la màxima unitat d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència esportiva espanyola única.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals, i posarlo en coneixement dels veïns amb la seva publicació a la web municipal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!